ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cosine

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cosine-, *cosine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cosine[N] โคไซน์ (ทางเรขาคณิต), See also: สัดส่วนของด้านประชิดกับมุมตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยม, Syn. cos

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosine(โค'ไซน์) n. สัดส่วนของด้านชิดกับมุมที่กำหนดให้กับ ด้านตรงข้ามกับมุมฉากของสามเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cosineโคไซน์ [เขียนแทนด้วย cos] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cosine functionฟังก์ชันโคไซน์, ฟังก์ชันตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ cosine θ = x  โดยที่ θ เป็นจำนวนจริง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, the law of cosines is an extension ofกฎของโคไซน์ คือส่วนขยายของ Know Your Frenemies (2011)
If sine theta equals three fifths, what is cosine theta?สิ่งที่พวกนายมีร่วมกัน มัน... The Birkin (2012)
The cosine theta is...เป็นความสัมพันธ์ที่ควรค่าแก่การรักษา The Birkin (2012)
How is knowing cosines gonna help you with your backstroke?ความรู้วิชาการมันจะช่วย ให้เธอกรรเชียงเร็วขึ้นตรงไหน What Lies Beneath (2012)
And compute over 10,000 calculations by cosine, square root and lately Analytic Geometry.และคำนวณมากกว่า 10,000 คำนวณโดยโคไซน์ รากที่สองและเมื่อเร็ว ๆ นี้ เรขาคณิตวิเคราะห์ Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cosine"Eh? Is the tangent cosine divided by sine?" "Other way round!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคไซน์[N] cosine, Example: พรุ่งนี้นักเรียนควรอ่านเรื่องโคไซน์มาก่อนล่วงหน้า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cosine    (n) kˈousaɪn (k ou1 s ai n)
cosines    (n) kˈousaɪnz (k ou1 s ai n z)
cosiness    (n) kˈouzɪnəs (k ou1 z i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
余弦[yú xián, ㄩˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] cosine (of angle), written cos θ, #79,163 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークコサイン[, a-kukosain] (n) arccosine; arc-cosine [Add to Longdo]
コサイン[, kosain] (n) cosine; cos [Add to Longdo]
方向余弦[ほうこうよげん, houkouyogen] (n) direction cosine [Add to Longdo]
余弦[よげん, yogen] (n) cosine (in trigonometry) [Add to Longdo]
離散コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] (n) {comp} Discrete Cosine Transform; DCT [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コサイン[こさいん, kosain] cosine [Add to Longdo]
離散コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] DCT, Discrete Cosine Transform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cosine \Co"sine\ (k?"s?n), n. [For co. sinus, an abbrev. of L.
   complementi sinus.] (Trig.)
   The sine of the complement of an arc or angle. See Illust. of
   {Functions}.
   [1913 Webster] Cosmetic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cosine
   n 1: ratio of the adjacent side to the hypotenuse of a right-
      angled triangle [syn: {cosine}, {cos}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COSINE
     Cooperation for OSI Networking in Europe (org.)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top