หรือคุณหมายถึง cosineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cosiness

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cosiness-, *cosiness*, cosines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cosiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cosiness*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
direction cosinesโคไซน์แสดงทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, the law of cosines is an extension ofกฎของโคไซน์ คือส่วนขยายของ Know Your Frenemies (2011)
How is knowing cosines gonna help you with your backstroke?ความรู้วิชาการมันจะช่วย ให้เธอกรรเชียงเร็วขึ้นตรงไหน What Lies Beneath (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cosines    (n) kˈousaɪnz (k ou1 s ai n z)
cosiness    (n) kˈouzɪnəs (k ou1 z i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behaglichkeit {f}cosiness [Add to Longdo]
Cosinussatz {m} [math.]law of cosinesf [Add to Longdo]
Gemütlichkeit {f}coziness; cosiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cosiness
      n 1: a state of warm snug comfort [syn: {coziness}, {cosiness},
           {snugness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top