ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avidity

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avidity-, *avidity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avidity(อะวิด'ดิที) n. ความกระหาย,ความปรารถนาอย่างมาก,ความละโมบ, Syn. enthusiasm, greed ###A. indifference)

English-Thai: Nontri Dictionary
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
avidityความโลภ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avidity    (n) ˈəvˈɪdɪtiː (@1 v i1 d i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begierde {f} | Begierden {pl}avidity | avidities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avidity \A*vid"i*ty\, n. [L. aviditas, fr. avidus: cf. F.
   avidit['e]. See {Avid}.]
   Greediness; strong appetite; eagerness; intenseness of
   desire; as, to eat with avidity.
   [1913 Webster]
 
      His books were received and read with avidity.
                          --Milward.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avidity
   n 1: a positive feeling of wanting to push ahead with something
      [syn: {eagerness}, {avidity}, {avidness}, {keenness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top