ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aristocracy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aristocracy-, *aristocracy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aristocracy(n) การปกครองโดยชนชั้นสูง
aristocracy(n) ชนชั้นสูง, Syn. nobility, privileged class
aristocracy(n) ประเทศหรือรัฐที่ปกครองโดยชนชั้นสูง
aristocracy(n) สมาชิกของกลุ่มชนชั้นสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง, พวกขุนนาง, คณาธิปไตย, การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ, การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility, Ant. proletariat

English-Thai: Nontri Dictionary
aristocracy(n) พวกขุนนาง, ชนชั้นสูง, พวกผู้ดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aristocracyอภิชนาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aristocracyอภิชนาธิปไตย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aristocracyอภิชนาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then it was administered by the church the aristocracy and then the local manors as stewards of gods creation.โบสถ์ ชนชั้นสูง และขุนนางท้องถิ่น เป็นผู้บริหารการใช้ที่ดิน ในฐานะผู้พิทักษ์ผลงานของพระผู้เป็นเจ้า The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aristocracyNancy comes from what we call the aristocracy.
aristocracyThey are considered the aristocracy in our town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนชั้นสูง(n) upper class, See also: aristocracy, Syn. คนชั้นสูง, ผู้ดี, Ant. ชนชั้นต่ำ, Example: ศิลปวัตถุ และสิ่งมีค่าต่างๆ มักสะท้อนแต่วิถีชีวิตของชนชั้นสูง, Count Unit: ชนชั้น
ความเป็นผู้ดี(n) dignity, See also: aristocracy, etiquette, decorum, Ant. ความเป็นไพร่, Example: เธอมีความเป็นผู้ดีเพราะได้รับการอบรมจากในวัง, Thai Definition: ลักษณะของผู้ดี
คนชั้นสูง(n) upper class, See also: aristocracy, Syn. ชนชั้นสูง, Ant. คนชั้นต่ำ, Example: ความงามของคนชั้นสูงมักเป็นนามธรรม ต้องอาศัยความรู้สึกเพ่งพิศพิจารณาหรือรู้ได้ด้วยใจ, Count Unit: คน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
aristocracy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aristocracy

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王侯[wáng hóu, ㄨㄤˊ ㄏㄡˊ,  ] aristocracy #53,374 [Add to Longdo]
王侯公卿[wáng hóu gōng qīng, ㄨㄤˊ ㄏㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄥ,    ] aristocracy [Add to Longdo]
贵族社会[guì zú shè huì, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ,     /    ] aristocracy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adel { m } | Adligen { pl }aristocracy | aristocracies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリストクラシー[arisutokurashi-] (n) aristocracy [Add to Longdo]
華冑[かちゅう, kachuu] (n) aristocracy; nobility [Add to Longdo]
貴族政治[きぞくせいじ, kizokuseiji] (n, adj-no) aristocracy [Add to Longdo]
斜陽族[しゃようぞく, shayouzoku] (n) declining or impoverished aristocracy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aristocracy \Ar`is*toc"ra*cy\, n.; pl. {Aristocracies}. [Gr. ?;
   ? best + ? to be strong, to rule, ? strength; ? is perh. from
   the same root as E. arm, and orig. meant fitting: cf. F.
   aristocratie. See {Arm}, and {Create}, which is related to
   Gr. ?.]
   1. Government by the best citizens.
    [1913 Webster]
 
   2. A ruling body composed of the best citizens. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In the Senate
       Right not our quest in this, I will protest them
       To all the world, no aristocracy.   --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. A form a government, in which the supreme power is vested
    in the principal persons of a state, or in a privileged
    order; an oligarchy.
    [1913 Webster]
 
       The aristocracy of Venice hath admitted so many
       abuses, trough the degeneracy of the nobles, that
       the period of its duration seems approach. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. The nobles or chief persons in a state; a privileged class
    or patrician order; (in a popular use) those who are
    regarded as superior to the rest of the community, as in
    rank, fortune, or intellect.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aristocracy
   n 1: a privileged class holding hereditary titles [syn:
      {nobility}, {aristocracy}]
   2: the most powerful members of a society [syn: {gentry},
     {aristocracy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top