Search result for

-e-mail-

(38 entries)
(0.4829 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: e-mail, *e-mail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
e-mail[N] การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม, Syn. electronic mail
e-mail[N] ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, See also: ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์, Syn. electronic mail
e-mail[VT] ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
e-mail(อี' เมล) n. electronic mail, ข้อมูลและข่าวสารที่ส่งไปยังผู้ใช้ (users) โดยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, วิชาการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บนเครือข่าย, ข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ใช้ทางเครือข่าย (network)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
e-Mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, [คอมพิวเตอร์]
e-mailอีเมล, บริการรับส่งจดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ โดยสามารถส่งได้ทั้งข้อความ และไฟล์ต่างๆ ซึ่งผู้รับและผู้ส่งต้องมีที่อยู่อีเมล เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
E-mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail ย่อมาจากคำว่า Electronic mail หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบการส่งและรับข้อความโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย และเสียง ผู้ส่งสามารถจัดเก็บและส่งข้อความไปยังผู้รับเพียงคนเดียวหรือหลายคนในระบบพร้อมกันก็ได้โดยไม่ต้องสร้างสำเนากระดาษ เมื่อรับข้อความมาแล้ว ผู้รับจะอ่าน พิมพ์ ส่งต่อ ตอบกลับหรือลบทิ้งไปก็ได้เช่นกัน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีความรวดเร็วมากกว่าบริการไปรษณีย์ธรรมดา โดยสามารถแนบแฟ้มข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ รูปภาพ หรือเสียงไปพร้อมกับจดหมายได้ และส่งไปได้ไกลกว่าคือ ไปได้ทุกที่ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีปัญหาด้านความปลอดภัย (Security) และการรักษาความเป็นส่วนตัว(Privacy) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
E-mails?อีเมล? Then I Really Got Scared (2011)
Interviews are so stressful for you students. Check your e-mail.การสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่เครียดมากสำหรับนักเรียน / เช็คอีเมล์ของคุณด้วย New Haven Can Wait (2008)
The e-mail came through a ghost router.หมายความว่าไง เช็คไอพี ไม่ได้งั้นเหรอ? Committed (2008)
E-mail subtitling@bbc.co.ukE-mail subtitling@bbc.co.uk The Moment of Truth (2008)
By receiving mysterious text messages and e-mail.โดยจะมีข้อความและอีเมล์ ลึกลับส่งให้กับคุณ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Couple of days ago, we intercepted an e-mail between members of his group.สองวันก่อน,เราสกัด -อีเมล์คนในกลุ่มได้ Vantage Point (2008)
Printer, fax, high-speed Internet, computers, e-mail, telephone, cell phone... multimessengers, it's horse-shit.ปริ๊นเตอร์,แฟกซ์,อินเตอร์เนท คอมพิวเตอร์,อีเมลล์,โทรศัพท์มือถือ... เครื่องส่งข้อความ,เหลวไหลสิ้นดี Passengers (2008)
If you throw away your cell phone, shut down your e-mail pass all your instructions face-to-face, hand-to-hand turn your back on technology and just disappear into the crowd...ถ้าคุณโยนมือถือทิ้ง ปิดอีเมล์ สั่งการเองโดยตรง แบบตัวต่อตัว หันหลังให้เทคโนโลยี ทำตัวปะปนไปกับฝูงชน Body of Lies (2008)
Look, they don't have to be geniuses to stop using their e-mail and cell phones.พวกมันเหมือนรู้แกว เล่นหยุดใช้โทรศัพท์กับอีเมล์ Body of Lies (2008)
I have an e-mail list of the members of the Brothers of Awareness.ฉันได้รายชื่ออีเมล์ของพวก ภราดรแห่งการเฝ้าระวัง Body of Lies (2008)
Now, send that off from Sadiki's fake e-mail address and we are in business.ส่งมันออกไป จากอีเมล์แอดเดรสปลอมของซาดิกิ แล้วเราจะได้เริ่มงาน Body of Lies (2008)
You can actually give me your e-mail address.ขอชื่ออีเมลล์ของคุณได้ไหม WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
e-mailComputers are used to send messages by e-mail.
e-mailDid you receive my e-mail of January 10?
e-mailFor some reason I couldn't access my e-mail.
e-mailHis e-mail address is hirosey@genet.co.jp.
e-mailI carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.
e-mailI'd very much like to exchange e-mail with you.
e-mailI have hardly had a minute lately to think about personal e-mails.
e-mailI hope you are willing to communicate under these conditions because e-mail is the most effective and convenient under different time zones!
e-mailI'm afraid you must have misinterpreted my e-mail of Jun 8.
e-mailI'm e-mailing to follow up on our phone conversation this morning.
e-mailI wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.
e-mailI would like to chat with you by e-mail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์[N] electronic mail, See also: e-mail, Syn. อีเมล์, Example: ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน, Thai definition: การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーメイル[いーめいる, i-meiru] e-mail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 E-mail \E-mail\, email \email\, e-mail \e-mail\([=e]"m[^a]l`),
   n.
   electronic mail; a digitally encoded message sent from one
   computer to another through an electronic communications
   medium, especially by means of a computer network.
 
   Syn: electronic mail.
     [PJC] email
     E-mail

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 E-mail \E-mail\, email \email\, e-mail \e-mail\v. t. [imp. & p.
   p. {E-mailed}; p. pr. & vb. n. {E-mailing}.]
   to send (an e-mail message) to someone; as, I emailed the
   article to the editor; she emailed me her report.
 
   Syn: mail electronically.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 e-mail
   n 1: (computer science) a system of world-wide electronic
      communication in which a computer user can compose a
      message at one terminal that can be regenerated at the
      recipient's terminal when the recipient logs in; "you
      cannot send packages by electronic mail" [syn: {electronic
      mail}, {e-mail}, {email}] [ant: {snail mail}]
   v 1: communicate electronically on the computer; "she e-mailed
      me the good news" [syn: {e-mail}, {email}, {netmail}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Email /eːmai/ 
  email (short for electronic mail); enamel

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 email /emɑj/
  enamel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top