ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-aces-

EY1 S AH0 Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aces, *aces*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You only lay out money is when you've got five aces.เงินออกคือเมื่อคุณได้มีห้าเอซ คุณต้องการที่จะเห็นฉัน? Help! (1965)
Aha-ha, three aces.aha ฮาสามเอซ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
That's acesวิเศษเลย The Legend of 1900 (1998)
Acess Denied. -Threadstone Project-- โครงการเทรดสโตน - ต้องการความปลอดภัยระดับ 5 The Bourne Supremacy (2004)
Three kings. There you go with my night. Trip aces.ตองคิง ตองเอส Casino Royale (2006)
Aces win.เอสชนะค่ะ Casino Royale (2006)
Full house. Kings and aces.ไพ่ตองคิงคู่เอด Casino Royale (2006)
Two pair. Aces and sevens.2 คู่ คู่เอจกับคู่เจ็ด Casino Royale (2006)
Full house. Eights full of aces.ไพ่เห่า ตองแปดคู่เอช Casino Royale (2006)
Aces full of sixes.ตองเอชคู่หก Casino Royale (2006)
See... I had three Aces at the poker table.ฉันได้ไพ่เอช 3 ใบตอนที่เล่นอยู่ Chapter Four 'Collision' (2006)
Aces, Charles. You're aces.หล่อแล้ว ชาร์ลส์ หล่อมาก Pilot (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acesI have been dealt four aces.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACES    EY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aces    (n) ˈɛɪsɪz (ei1 s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ace \Ace\ ([=a]s), n.; pl. {Aces} ([=a]"s[e^]z). [OE. as, F. as,
   fr. L. as, assis, unity, copper coin, the unit of coinage.
   Cf. {As}.]
   [1913 Webster]
   1. A unit; a single point or spot on a card or die; the card
    or die so marked; as, the ace of diamonds.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A very small quantity or degree; a particle; an
    atom; a jot.
    [1913 Webster]
 
       I 'll not wag an ace further.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Sport) A single point won by a stroke, as in handball,
    rackets, etc.; in tennis, frequently, a point won by a
    service stroke.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To bate an ace}, to make the least abatement. [Obs.]
 
   {Within an ace of}, very near; on the point of. --W. Irving.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACES
     APEC Cooperation for Earthquake Simulation (org., Australia,
 China, Japan, USA)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top