ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谬-, *谬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[谬, miù, ㄇㄧㄡˋ] absurd; error, exaggeration
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  翏 (liù ㄌㄧㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 2,390

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huāng miù, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ, / ] ridiculous, #18,619 [Add to Longdo]
[miù lùn, ㄇㄧㄡˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] misconception; fallacy, #22,478 [Add to Longdo]
[miù, ㄇㄧㄡˋ, / ] to deceive; to confuse; to cheat; absurd; erroneous, #36,490 [Add to Longdo]
[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, / ] error; mistaken idea; falsehood, #39,683 [Add to Longdo]
绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly, #103,118 [Add to Longdo]
种流传[miù zhǒng liú chuán, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] to pass on errors or lies (成语 saw); the propagation of misconceptions, #184,195 [Add to Longdo]
[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] erroneous views; false idea; false opinion, #209,556 [Add to Longdo]
[guī miù fǎ, ㄍㄨㄟ ㄇㄧㄡˋ ㄈㄚˇ, / ] reductio ad absurdum; arguing by contradiction; also called 反證法|反证法, #226,433 [Add to Longdo]
[miù zhǒng, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] error; fallacy; misconception; scoundrel; You swine!, #269,156 [Add to Longdo]
[é miù, ㄜˊ ㄇㄧㄡˋ, / ] absurd errors (e.g. of translation), #402,592 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Less than you.[CN] - 你更荒 The Track (1975)
You're not in shape.[CN] 差之毫厘,以千里 Shao Lin men (1976)
Look, this is ridiculous, because I've been calling you now for three weeks, and you don't answer me.[CN] 瞧啊,这太荒了。 我已经跟你打了三个星期的电话了.. ...但是你不接. The Front (1976)
More bullshit for your thesis?[CN] 又是你论文的论? Marathon Man (1976)
You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong.[CN] 你根本不了解我的作法 你是说我的见是错误的 Annie Hall (1977)
It's like Samuel Beckett.[CN] 就好像是山贝克特 Annie Hall (1977)
Mitchell denied any such involvement and called the story ludicrous.[CN] 米契尔否认涉案 同时谴责该篇报导荒 All the President's Men (1976)
Hey, Tommy, don't you think you're just gonna look a little ridiculous when you walk in with Carrie White?[CN] 嘿 汤米 嗯... Tommy... 要是你和嘉莉一起参加舞会的话 你难道不觉得自己看起来很荒么? Carrie (1976)
Colonel, why does our presence here strike you as so absurd?[CN] 上校,为什么我们在此 会使你变得如此荒 Cross of Iron (1977)
That's preposterous! You had no way of knowing.[CN] 荒 你不可能预知有事会发生 Dracula (1979)
I do not deserve so much applause.[CN] 我不知道 吉姆波罗是我的 Fellini's Casanova (1976)
That's ridiculous.[CN] 荒 Marathon Man (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top