Search result for

zool

(74 entries)
(0.7449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zool-, *zool*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zool.[N] คำย่อของ zoological และ zoology
zoology[N] สัตววิทยา, See also: เรื่องเขียนเกี่ยวกับสัตววิทยา, ชีวิตสัตว์ในบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ
zoologist[N] นักสัตววิทยา
zoological[ADJ] เกี่ยวกับสัตววิทยา, See also: เกี่ยวกับสัตว์
zoological garden[N] สวนสัตว์ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zool.abbr. zoological,zoologist,zoology
zoolite(โซ' อะไลทฺ) n. หินที่เกิดจากซากสัตว์
zoological(โซอะลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับสัตววิทยา,เกี่ยวกับสัตว์., Syn. zo?logical,zoologic,zo?logic
zoological gardenn. สวนสัตว์สำหรับให้ประชาชนชม., Syn. zoo
zoologist(โซออล'โลจิสทฺ) n. นักสัตววิทยา, Syn. zo?logist
zoology(โซออ'โลจี) n. สัตววิทยา, Syn. zo?logy
paleozoology(เพลีโอโซออล'โลจี) n. Paleontology (ดู) ที่เกี่ยวกับซากสัตว์ที่กลายเป็นหิน

English-Thai: Nontri Dictionary
zoological(adj) เกี่ยวกับสัตววิทยา
zoologist(n) นักสัตววิทยา
zoology(n) สัตววิทยา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zoological specimens ตัวอย่างทางสัตววิทยา [TU Subject Heading]
Zoologistนักสัตววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zoologists นักสัตววิทยา [TU Subject Heading]
Zoology สัตววิทยา [TU Subject Heading]
zoologyสัตววิทยา, วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Zoology, Economic สัตววิทยาเชิงเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then I am in the monkey house at Philadelphia Zoological Park.ตอนนั้น ฉันอยู่ในกรงลิง ที่สวนสัตว์ฟิลาเดลเฟีย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
There are no tigers in South America. Zoology.ไม่มีเสือในอเมริกาใต้หรอกครับ หนังสือบอกไว้ Up (2009)
Captain, we have a breach in the zoological bay.กัปตัน เรามีผู้บุกรุก ในเขตอนุรักษ์สัตว์ 2012 (2009)
- To the zoological bay!ไปพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ โอเค ไปกันเลย 2012 (2009)
Tonight, a house of horrors has been discovered at what used to be known as the Rowan Zoological Institute.ซีอีโอของอัมเบรลล่า เฮลท์\ เวสลี่ อีสเต็น ถูกระบุว่าเป็นเหยื่อ ในฆาตกรรมนี้ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Actually, I did this zoology module at uni.จริงๆแล้ว ฉันเคยเรียนเรื่องสวนสัตว์วิทยาในมหา'ลัย Attack the Block (2011)
It's taking a train to Philly to watch guys make zoolander faces at each other.มันต้องขึ้นรถไฟไปถึงฟิลี เพื่อดูผู้ชายทำหน้าเห่ยๆใส่กัน The Mirror Has Three Faces (2013)
TV's most beloved zoologist and veterinarian, and the new face of the Mirando Corporation,นักสัตววิทยาและสัตวแพทย์ ที่ผู้ชมทางทีวีรักมากที่สุด และเป็นตัวแทนคนใหม่ของ มิรานโด คอร์ปอเรชัน Okja (2017)
I was a member of a zoological expedition... funded by the British Museum.ฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของการเดินทางสัตว์ ... ได้รับทุนจากบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Except for the fact that both my parents are research zoologists and we've spent the last 12 years in Africa.นอกจากความจริงที่ว่าพ่อแม่ฉันทั้งสองคนเป็นนักสัตววิทยา และ 12 ปีที่ผ่านมา พวกเราอยู่ในแอฟริกา Mean Girls (2004)
I have to do this presentation... about zoology.มันค่อนข้างซีเรียส เกี่ยวกับเรื่องรายงาน... ...เกี่ยวกับพวกสัตว์ Episode #2.3 (2008)
Okay, Zoolander. Just give me a second.โอเค zoolander ขอเวลาสักครู่นะ Bonfire of the Vanity (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zoolZoology and botany deal with the study of life.
zoolZoology deals with the study of animal life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตววิทยา[N] zoology, Syn. สัตวศาสตร์, Example: ตามหลักของสัตววิทยา จัดพวกมนุษย์เข้าอยู่ในหมู่ (Group) สัตว์มีกระดูกสันหลัง, Thai definition: วิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาหนึ่ง ว่าด้วยเรื่องของสัตว์
นักสัตวศาสตร์[N] zoologist, Example: นักสัตวศาสตร์รู้ว่า อาหารของสัตว์แต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับการทำงานของอวัยวะต่างๆ และระบบการย่อยอาหารซึ่งจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัด, Count unit: คน
องค์การสวนสัตว์[N] Zoological Park Organization

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักสัตววิทยา[n.] (nak sattawawitthayā) EN: zoologist   FR: zoologiste [m, f]
สัตววิทยา[n.] (sattawawitthayā) EN: zoology   FR: zoologie [f]
สวนสัตว์[n.] (sūannsat) EN: zoo   FR: jardin zoologique [m] ; zoo [m] ; ménagerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ZOOLOGY    Z OW0 AA1 L AH0 JH IY0
ZOOLOGIST    Z OW0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
ZOOLOGICAL    Z UW2 L AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zoology    (n) (z uu1 o1 l @ jh ii)
zoologist    (n) (z uu1 o1 l @ jh i s t)
zoological    (j) (z uu2 @ l o1 jh i k l)
zoologists    (n) (z uu1 o1 l @ jh i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zoologe {m}zoologist [Add to Longdo]
Zoologie {f}; Tierkunde {f} | Zoologen {pl}zoology | zoologists [Add to Longdo]
zoologisch {adj}zoological [Add to Longdo]
zoologisch {adv}zoologically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ズーオロジー;ゾゥアラジィ;ゾウオロジー[, zu-oroji-; zouarajii ; zouoroji-] (n) zoology [Add to Longdo]
ゾゥァラジカル;ゾウアラジカル[, zouarajikaru ; zouarajikaru] (adj-f) zoological [Add to Longdo]
ポリープ(P);ポリプ[, pori-pu (P); poripu] (n) (1) (usu. ポリープ) (medical) polyp; (2) (usu. ポリプ) (zoological) polyp; (P) [Add to Longdo]
雌雄異体[しゆういたい, shiyuuitai] (n,adj-no) (in zoology) gonochorism [Add to Longdo]
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] (n) zoo; zoological gardens; (P) [Add to Longdo]
動物学[どうぶつがく, doubutsugaku] (n) zoology [Add to Longdo]
動物学者[どうぶつがくしゃ, doubutsugakusha] (n) zoologist [Add to Longdo]
動物崇拝[どうぶつすうはい, doubutsusuuhai] (n) zoolatry [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) embryo (zoological or botanical); germ (e.g. wheat germ) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动物学[dòng wù xué, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] zoological; zoology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 zool [zol]
   sole
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 azygous
 
 1. (zool.), (bot.) tek, çift olmayan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 barbate
 
 1. (zool.), (bot.) kıllı sakallı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 caddis
 
 1. şayak. caddis fly dort kanath bir böcek, (zool.), Trichoptera.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cephalopod
 
 1. (zool.) kafadanbacaklı. Cephalopoda (çoğ.), (zool.), kafadanbacaklılar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 class
 
 1. sınıf, tabaka, zümre
 2. kast
 3. çeşit, tür
 4. takım, grup
 5. ders
 6. bir okulda aynı yılda mezun olacak toplam
 7. (argo) mükemmellik, üstünlük
 8. mevki (tren)
 9. (ask.) kura
 10. (zool.), (bot.) sınıf
 11. sınıflara ayırmak, tasnif etmek
 12. yerine oturtmak
 13. bir sınıf veya zümrede yer almak. class consciousness mensup olunan sosyal sınıfın özellik, birlik ve isteklerinin farkında olma. class day (ABD) sene sonunda mezun olan sınıfın kutladığı bir gün. class struggle sınıf mücadelesi. first class birinci sınıf
 14. birinci mevki. Iower class aşağı tabaka. middle class orta tabaka. the classes yüksek tabakalar. tourist class turist mevkii, ikinci mevki.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 coadunate
 
 1. (zool.), (bot.) birleşmiş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lamella
 
 1. (çoğ.) lae, las) (anat.), (zool.), (bot.) ince levha, lamel. lamellate(d) safihalı, ince levhalı, ince tabakalı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 phase
 
 1. safha, görünüş
 2. (astr.) ay veya diğer bir gezegenin değişik görünümlerinden her biri, faz
 3. (fiz.), (zool.), (kim.) faz, safha
 4. (A.B.D.) herhangi bir şeyi safhaları ile hazırlamak veya sunmak. phase down yavaş yavaş azaltmak. phase in yavaş yavaş kullanmaya başlamak. phase out safha safha bitirmek. phase meter iki ayrı elektrik akımı arasındaki faz farkını olçmeye mahsus alet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rostrum
 
 1. (çoğ.) rostra, rostrums) hatiplik kürsüsü, platform
 2. eski Roma'da kıvrık veya gaga gibi pruva
 3. (zool.), (bot.) gaga şeklindeki uzuv, rostrum. rostriform kıvrık veya gaga şeklindeki.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 shark
 
 1. köpekbalığı, (zool.) Mustelus vulgaris
 2. camgöz, (zool.) Galeus canis
 3. dolandırıcı
 4. (argo.) usta kimse
 5. dolandırıcılıkla geçinmek. angel shark kelerbalığı, (zool.) Squatina squatina. blue shark pamukbalığı, (zool.), Carcharias glaucus. great white shark canavar balığı, (zool.) Carcharodon carcharias. thresher shark sapanbalığı, (zool.) Alopias vulpinus.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 terricolous
 
 1. (zool.), (bot.) yerde veya yer içinde yaşayan.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top