Search result for

yesterday

(71 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yesterday-, *yesterday*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yesterday[ADV] เมื่อวาน, See also: เมื่อวานนี้, วานนี้
yesterday[N] วานนี้, See also: เมื่อวานนี้, เมื่อวาน
yesterdays[IDM] อดีต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yesterday(เยส'เทอะเด) adv.,n. วานนี้,หมู่นี้,ระยะนี้,อดีต adj. เกี่ยวกับเมื่อวานนี้หรือหมู่นี้, See also: yesterdays adv. อดีต., Syn. recently
yesterdayeve(-อีฟว) n.,adv. เมื่อคืนนี้
yesterdayevening(เยส'เทอะเดอิฟว'นิง) n. เมื่อคืนนี้,เมื่อเย็นวานนี้, Syn. yesterevening
yesterdaymorning(เยส'เทอเดมอร์น'นิง) n. เมื่อเช้าวานนี้ adv. เมื่อเช้าวานนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
yesterday(adv) วานนี้,เมื่อวาน
yesterday(n) วานนี้,อดีต,หมู่นี้,ระยะนี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yesterday reminded me of how easy it is to fall back into old patterns.เรื่องเมื่อวานนี้เตือนให้ผมรู้ว่า มันง่ายแค่ไหนที่พวกเราจะกลับ ไปเป็นแบบเดิม The Ex-Files (2008)
I need a friend, and that's why I came to see you yesterday.ฉันต้องการเพื่อน นั่นแหละ เหตุผลที่ฉันมาหาคุณเมื่อวาน The Ex-Files (2008)
I actually have to get the assignments I missed yesterday.ฉันต้องไปเอางานที่เมื่อวานไม่มาแล้วล่ะ The Ex-Files (2008)
Blair, where were you yesterday?แบลร์ เมื่อวานไปไหนมา The Ex-Files (2008)
When I flipped out yesterday and asked if you were jealous...ตอนที่ฉันพูดแรงๆกับเธอเมื่อวาน และหาว่าเธออิจฉา It's a Wonderful Lie (2008)
I went to have a talk with Aaron yesterday.ฉันไปคุยกับแอรอนมาเมื่อวาน Bonfire of the Vanity (2008)
My pal Cyrus called me yesterday.เพื่อนซี้ผม ไซรัส เมื่อวานเค้าโทรให้ผมมาที่นี้ Bonfire of the Vanity (2008)
Yeah, I know. I met with him yesterday.ใช่ ฉ้นรู้ ฉันเจอเขาเมื่อวาน Bonfire of the Vanity (2008)
Though it seems like just yesterdayมันเหมือนเพิ่งเมื่อวานนี้เลยนะ Bonfire of the Vanity (2008)
- Where have you been? - I went to the dentist at lunch and yesterday I met Aaron in Times Square.เธอไปอยู่ไหนมา ชั้นไปร้านหมอชั้นตอนมื้อเที่ยงและ Bonfire of the Vanity (2008)
They were on a little field trip from their assisted care facility day before yesterdayพวกเขามาจากสถานช่วยดูแล และอยู่ระหว่างการออกมาเดินเล่นเมื่อวานซืนนี้ Art Imitates Life (2008)
Look, I Acted Like A Child Yesterday. I'm Sorry.ฉันทำตัวเหมือนเด็กเมื่อวาน ฉันขอโทษ The Manhattan Project (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yesterdayA big earthquake occurred in India yesterday.
yesterdayA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
yesterdayA burglar broke into the shop yesterday.
yesterdayAccording to today's paper, there was a big earthquake in Chile yesterday.
yesterdayA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
yesterdayA fire broke out in the neighborhood yesterday.
yesterdayA fire broke out the day before yesterday.
yesterdayA girl drowned in the pond yesterday.
yesterdayA good cook doesn't throw out yesterday's soup.
yesterdayAlice might have been there yesterday, but we didn't see her.
yesterdayAll the members were not present at the meeting yesterday.
yesterdayA lost dog strayed into our neighborhood yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อวาน[N] yesterday, Syn. เมื่อวานนี้, Ant. วันนี้, Example: เมื่อวาน ชายชราออกแรงถากถางหญ้าที่สวนหลังบ้านเกือบทั้งวัน, Thai definition: วันก่อนวันนี้
วาน[ADV] yesterday, Syn. วันวาน, เมื่อวาน, วานนี้, Ant. พรุ่งนี้, วันพรุ่งนี้, พรุ่ง, วันพรุ่ง, Example: มันเล่นรวนผมตั้งแต่วานแล้ว, Thai definition: วันก่อนวันนี้วันหนึ่ง
วันวาน[N] yesterday, See also: day before today, Example: เวลาที่ฉันนึกถึงวันวานระหว่างฉันกับเขาทีไรก็อดเสียดายไม่ได้ทุกที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้าวานนี้[X] (chāo wānnī) EN: yesterday morning   
เมื่อเช้าวาน[X] (meūa chāo wān) EN: yesterday morning   FR: hier matin
เมื่อคืน[n. exp.] (meūa kheūn) EN: yesterday night   FR: hier soir ; la veille ; la nuit précédente
เมื่อวาน[X] (meūa wān) EN: yesterday   FR: hier
เมื่อวานนี้[X] (meūa wānnī) EN: yesterday   FR: hier
เมื่อวานซืน[X] (meūa wānseūn) EN: the day before yesterday   FR: l'avant-veille [f]
พุดสามสี [n. exp.] (phut sām sī) EN: Yesterday today and tomorrow ; Morning noon and night   
วาน[adv.] (wān) EN: yesterday ; the day before   FR: hier ; la veille
วันก่อน[X] (wan køn) EN: some days ago ; the other day ; the day before yesterday   FR: l'autre jour ; avant-hier
วานนี้[adv.] (wānnī) EN: yesterday   FR: hier

CMU English Pronouncing Dictionary
YESTERDAY    Y EH1 S T ER0 D EY2
YESTERDAY    Y EH1 S T ER0 D IY0
YESTERDAYS    Y EH1 S T ER0 D EY2 Z
YESTERDAYS    Y EH1 S T ER0 D IY0 Z
YESTERDAY'S    Y EH1 S T ER0 D EY2 Z
YESTERDAY'S    Y EH1 S T ER0 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yesterday    (n) (y e1 s t @ d ii)
yesterdays    (n) (y e1 s t @ d i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエスタデー[, iesutade-] (n) yesterday [Add to Longdo]
一昨昨日;一昨々日[いっさくさくじつ;さきおとつい;さきおととい, issakusakujitsu ; sakiototsui ; sakiototoi] (n-adv,n-t) two days before yesterday; three days back (ago) [Add to Longdo]
一昨日[いっさくじつ(P);おとつい;おととい(P), issakujitsu (P); ototsui ; ototoi (P)] (n-adv,n-t) day before yesterday; (P) [Add to Longdo]
今日昨日[きょうきのう, kyoukinou] (n) (1) today and yesterday; (2) (something that happened) only yesterday (just recently) [Add to Longdo]
[さく, saku] (pref) last (year); yesterday [Add to Longdo]
昨暁[さくぎょう, sakugyou] (n-t) early yesterday morning [Add to Longdo]
昨紙[さくし, sakushi] (n) yesterdays paper [Add to Longdo]
昨朝[さくちょう, sakuchou] (n-adv,n-t) yesterday morning [Add to Longdo]
昨日[きのう(P);さくじつ(P), kinou (P); sakujitsu (P)] (n-adv,n-t) yesterday; (P) [Add to Longdo]
昨日の今日[きのうのきょう, kinounokyou] (exp) right on the heels of yesterday, then today ...; soon after something, and yet now ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuó, ㄗㄨㄛˊ, ] yesterday [Add to Longdo]
昨天[zuó tiān, ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ, ] yesterday [Add to Longdo]
昨日[zuó rì, ㄗㄨㄛˊ ㄖˋ, ] yesterday [Add to Longdo]
昨晚[zuó wǎn, ㄗㄨㄛˊ ㄨㄢˇ, ] yesterday evening; last night [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yesterday \Yes"ter*day\, n. [OE. [yogh]isterdai, AS. geostran
   d[ae]g, from geostran, geostra, giestran, gistran, gystran,
   yesterday (akin to D. gisteren, G. gestern, OHG. gestaron,
   Icel. g[ae]r yesterday, to-morrow, Goth. gistradagis
   to-morrow, L. heri yesterday, Gr. ?, Skr. hyas) + d[ae]g day.
   Cf. {Hestern}. ????.]
   [1913 Webster]
   1. The day last past; the day next before the present.
    [1913 Webster]
 
       All our yesterdays have lighted fools
       The way to dusty death.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We are but of yesterday, and know nothing. --Job
                          viii. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: A recent time; time not long past.
    [1913 Webster]
 
       The proudest royal houses are but of yesterday, when
       compared with the line of supreme pontiffs.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yesterday \Yes"ter*day\, adv.
   On the day last past; on the day preceding to-day; as, the
   affair took place yesterday.
   [1913 Webster] Yestereve

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yesterday
   adv 1: on the day preceding today; "yesterday the weather was
       beautiful"
   2: in the recent past; only a short time ago; "I was not born
     yesterday!"
   n 1: the day immediately before today; "it was in yesterday's
      newspapers"
   2: the recent past; "yesterday's solutions are not good enough";
     "we shared many yesterdays"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top