ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xanthate

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xanthate-, *xanthate*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา xanthate มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *xanthate*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xanthate[N] เกลือของ xanthic acid

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cellulose Xanthateเซลลูโลสแซนเธท,เซลลูโลสแซนเทต [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄原酸盐[huáng yuán suān yán, ㄏㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] xanthate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Xanthate \Xan"thate\, n. [See {Xanthic}.] (Chem.)
     A salt of xanthic; a xanthogenate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  xanthate
      n 1: a salt or ester of xanthic acid

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top