ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

with regard to

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -with regard to-, *with regard to*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
with regard toสำหรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Although the peace conference... was temporarily disrupted by an organized attack... discussions ended successfully with regard to its primary topic... allowing world leaders to....แม้ว่าการประชุมสันติภาพ... ...จะถูกก่อกวน โดยการโจมตีระยะหนึ่ง... ...การประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเอาใจใส่หัวข้อหลัก... Appleseed Ex Machina (2007)
I'm calling with regard to your request for an interview and to say, having considered it, my client is not necessarily opposed to the idea.ผมโทรมาเพื่อจะแจ้งให้ทราบ เรื่องที่คุณขอสัมภาษณ์ และบอกถึงผลการพิจารณา ว่าท่านปธน.ไม่มีความจำเป็น ตอบปฏิเสธข้อเสนอทางคุณ Frost/Nixon (2008)
Now, you perhaps have not read the statute with regard to the obstruction of justice.เอาล่ะ บางทีคุณอาจยังไม่ไ้ด้อ่าน พระราชบัญญัติ ที่เขียนถึงการขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม Frost/Nixon (2008)
With regard to recent and repeated correspondence, this is to advise that the matter has been very satisfactorily taken in hand, period.ในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อที่ผ่านมาและทำซ้ำกับ นี้คือการให้คำแนะนำว่าเรื่องนี้ได้รับการ ดำเนินการที่น่าพอใจมากในมือในช่วงเวลา Revolutionary Road (2008)
With regard to promotion to assistant manager? Yes. One of my family is seriously ill.ค่ะ คือว่าญาติของดิฉันป่วยหนักมากค่ะ Drag Me to Hell (2009)
I understand that this may be difficult for you with regard to Morgan...ฉันเข้าใจ ว่ามันอาจจะยาก สำหรับความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับมอร์แกน Chuck Versus the Best Friend (2009)
With regard to mr. Bass' personal assets,เนื่องจากมุมมองของผู้ดูแลทรัพย์สินของคุณแบส Gone with the Will (2009)
- All right. - Wait, listen. With regard to the whole adoption thing, it is possible that I did drag my feet a little bit.listen. it is possible that I did drag my feet a little bit. supportive and completely smothering. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm JJ and with regard to mathematic aptitudeI'm in the top 0.3% of the population which is an interesting Everyone (2009)
Royce Allen Williams, we have a few questions for you, with regard to a fire which killed three of our kind.รอยส์ แอลแลน วิลเลี่ยม เรามีคำถามนิดหน่อย จะถามคุณ เกี่ยวกับเรื่องไฟที่มีคนของเราตายไป 3 คน Nothing But the Blood (2009)
Or the fact that coach tanaka's finally laying down the law With regard to glee club.หรือว่าเรื่องที่โค้ชทานากะ เล่นงานชมรมของนาย Mash-Up (2009)
How can you claim any respect with regard to our country?ท่านกล้าพูดถึงเกียรติของชาติเราได้ยังไง 1911 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
with regard toDo you have anything to say with regard to this matter?
with regard toEach person has different views with regard to changing jobs.
with regard toI believe it would be unproductive with regard to the present recovery.
with regard toI have nothing particular to mention with regard to the affair.
with regard toI have nothing to say with regard to that problem.
with regard toI'm teaching basic participial constructions now, but, with regard to those below, what different ways of translating them would everybody use?
with regard toI must keep a secret with regard to the fact.
with regard toWhat do you have to say with regard to this problem?
with regard toWhat's your opinion with regard to this matter?
with regard toWith regard to big inventions, chance has played a very small part.
with regard toWith regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.
with regard toWith regard to the matter in question, I will write to you in detail later.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[prep.] (dān) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of   FR: en ; en matière de
ส่วน[X] (suan = sūan) EN: as for ; regarding ; with regard to   FR: à propos de ; en ce qui concerne ; quant à

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents) [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) (1) ceremony; (2) matter; affair; (suf) (3) with regard to (used after a person's name, a personal pronoun, etc. in epistolary style); as for; as concerns; (P) [Add to Longdo]
優先取組物質;優先取り組み物質[ゆうせんとりくみぶっしつ, yuusentorikumibusshitsu] (n) substances requiring priority action (with regard to environmental issues); priority substance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top