ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wish well

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wish well-, *wish well*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wish well[PHRV] ขอให้โชคดี, Ant. wish ill

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรารถนาดี[V] wish well, See also: have good wishes, Syn. ตั้งใจดี, หวังดี, Example: พ่อมักจะพูดอยู่เสมอว่า รักและปรารถนาดีกับเขา, Thai definition: อยากให้ผู้อื่นได้ดี
อวยพร[V] wish well, See also: bless, Syn. ให้พร, อำนวยพร, Example: ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม๋แล้วให้โอวาทและอวยพรขอให้ทุกคนรับราชการจงมีแต่ความเจริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรารถนาดี[v. exp.] (prātthanā dī) EN: wish well ; have good wishes   
ตั้งใจดี[v. exp.] (tangjai dī) EN: wish well   
อวยพร[v.] (ūayphøn) EN: wish well ; felicitate ; bless   FR: bénir ; consacrer
หวังดี[v. exp.] (wang dī) EN: wish well ; mean well ; have goodwill (towards)   FR: souhaiter du bien

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wish well
   v 1: feel or express a desire or hope concerning the future or
      fortune of [syn: {wish}, {wish well}] [ant: {begrudge},
      {resent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top