ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whisky

W IH1 S K IY0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whisky-, *whisky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whisky[N] เหล้าวิสกี้, Syn. whiskey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whisky(วิส'คี) n. เหล้าวิสกี้
scotch whiskyn. เหล้าวิสกี้ที่ทำจากสก๊อตแลนด์ (โดยเฉพาะจากข้าวบาร์เลย์)

English-Thai: Nontri Dictionary
whisky(n) เหล้าวิสกี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Would you like some whisky, ma'am?- ดื่มวิสกี้หน่อยมั้ย คุณนาย Airplane! (1980)
Whisky.วิสกี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Either of you guys got a slug of whisky?พวกนายมีวิสกี้มั้ย Of Mice and Men (1992)
In the name of whiskyในชื่อของวิสกี้ In the Name of the Father (1993)
Sipping whisky.จิบวิสกี้ The Shawshank Redemption (1994)
Or is this your last shot at his whisky?หรือดื่มเหล้าของเขาจนหมด เป็นการส่งท้ายมา As Good as It Gets (1997)
- A whisky, please.- ขอวิสกี้ครับ Woman on Top (2000)
Kyushik, have you tried a whisky mac? Kwon Sangwooคิวชิค เคยลองดื่มวิสกี้บ้างหรือยัง Kwon Sangwoo Love So Divine (2004)
Got whisky or something?มีเหล้ามั้ย? Brokeback Mountain (2005)
And it'll rain money from LD Newsome, and whisky'll flow in the stream, Jack, that's real smart.แล้วเงินจากพ่อตาของนายก็จะไหลมาเทมา มีเหล้าไหลให้กินไม่ขาด แจ็ค.. มันช่างเจ๋งจริง Brokeback Mountain (2005)
Drink a little whisky, fish some, get away, you know?ดื่มกันนิดหน่อย แล้วก็จับปลา หนีเรื่องวุ่นวาย คุณเคยมั้ย? Brokeback Mountain (2005)
Knowin' Jack, it might be some pretend place... where bluebirds sing, and there's a whisky spring.เท่าที่รู้จากเขา มันอาจจะเป็นที่สักที่หนึ่ง ที่ที่เขาสมมติว่ามีนกบลูเบิร์ดร้อง มีน้ำพุที่เป็นวิสกี้ Brokeback Mountain (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whiskyAs for me, I prefer beer to whisky.
whiskyHe drank some beer besides a bottle of whisky.
whiskyHe drank the whisky as if it were water.
whiskyHe enjoys wine sometimes, but mostly he drinks whisky.
whiskyHow do you like this whisky?
whiskyI just couldn't put up with the man smelling of whisky sitting next to me.
whiskyI offered him whisky or gin, but he didn't either.
whiskyIt'll do no harm to drink a little whisky.
whiskySee that guy over there at the counter drinking whisky? He's pretty much my type
whiskySee that guy over there at the counter drinking whisky? He's pretty much my type.
whiskyThere is a bit of whisky in this bottle.
whiskyThis whisky is too strong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสกี้[N] whisky, Example: นับตั้งแต่ค่าเงินบาทลอยตัว ได้ส่งผลทำให้วิสกี้นำเข้าต้องชะลอการเติบโต, Thai definition: ชื่อสุราต่างประเทศพวกหนึ่งกลั่นจากเมล็ดธัญพืชบางชนิด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้าขาว[n. exp.] (lao khāo) EN: white spirit ; rice whisky   FR: alcool blanc [m]
เหล้าโรง[n.] (laorōng) EN: rice whisky ; arrack   FR: arak [m] ; alcool de riz [m]
วิสกี้[n.] (witsakī) EN: whisky ; whiskey   FR: whisky [m] ; whiskey [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHISKY    W IH1 S K IY0
WHISKY    HH W IH1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whisky    (n) wˈɪskiː (w i1 s k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威士忌[wēi shì jì, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ, ] whisky, #29,452 [Add to Longdo]
威士忌酒[wēi shì jì jiǔ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, ] whisky, #100,964 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Whisky {m} (schottisch) | ein Schluck Whiskywhisky (Scotch) | a slug of whisky [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィスキー(P);ウイスキー(P);ウヰスキー;ヰスキー;ヰスキ;ウイスキ;ウイスケ;ウヰスケ;ウスケ[, uisuki-(P); uisuki-(P); uisuki-; isuki-; isuki ; uisuki ; uisuke ; uisuke ; usuke] (n) (also written as ウ井スキー) whisky; whiskey; (P) [Add to Longdo]
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[, uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour [Add to Longdo]
ウイスキーボンボン;ウィスキーボンボン[, uisuki-bonbon ; uisuki-bonbon] (n) whisky bonbon (fre [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
グレーンウイスキー[, gure-n'uisuki-] (n) grain whisky [Add to Longdo]
グレインウイスキー[, gurein'uisuki-] (n) grain whisky; grain whiskey [Add to Longdo]
コーンウイスキー[, ko-n'uisuki-] (n) corn whiskey (whisky) [Add to Longdo]
スコッチウイスキー[, sukocchiuisuki-] (n) Scotch whiskey; Scotch whisky [Add to Longdo]
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky [Add to Longdo]
ホットウィスキー[, hottouisuki-] (n) hot whiskey (whisky) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisky \Whis"ky\, Whiskey \Whis"key\, n. [Ir. or Gael. uisge
   water (perhaps akin to E. wash, water) in uisgebeatha
   whiskey, properly, water of life. Cf. {Usquebaugh}.]
   An intoxicating liquor distilled from grain, potatoes, etc.,
   especially in Scotland, Ireland, and the United States. In
   the United States, whisky is generally distilled from maize,
   rye, or wheat, but in Scotland and Ireland it is often made
   from malted barley.
   [1913 Webster]
 
   {Bourbon whisky}, corn whisky made in Bourbon County,
    Kentucky.
 
   {Crooked whisky}. See under {Crooked}.
 
   {Whisky Jack} (Zool.), the Canada jay ({Perisoreus
    Canadensis}). It is noted for its fearless and familiar
    habits when it frequents the camps of lumbermen in the
    winter season. Its color is dull grayish blue, lighter
    beneath. Called also {moose bird}.
    [1913 Webster] Whiskyfied

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whiskey \Whis"key\, Whisky \Whis"ky\, n.; pl. {Whiskeys}or
   {Whiskies}. [See {Whisk}, v. t. & n.]
   A light carriage built for rapid motion; -- called also
   {tim-whiskey}.
   [1913 Webster] Whiskey Ring

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whisky
   n 1: a liquor made from fermented mash of grain [syn: {whiskey},
      {whisky}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 whisky /wiski/ 
  whisky; whiskey

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 whisky /wiski/
  whisky; whiskey

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top