Search result for

whence

(35 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whence-, *whence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whence[ADV] จากที่ไหน (คำทางการ), Syn. wherefrom
whence[CONJ] มีผลมาจาก (คำทางการ), See also: จากสาเหตุ, Syn. as a result
whencesoever[CONJ] จากที่ใดก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whence(เวนซฺ) adv.,conj. จากที่ไหน,จากแหล่งไหน,จากสาเหตุใด
whencesoever(เวนซฺโซเอฟ'เวอะ) adv.,conj. =whenever

English-Thai: Nontri Dictionary
whence(adv) จากที่นั้น,ดังนั้น,จากไหน,ด้วยเหตุอะไร
whence(con) จากที่นั้น,ดังนั้น,จากที่ซึ่ง,ด้วยเหตุฉะนั้น,ดังนั้น
whencesoever(con) จากที่ใดก็ตาม,เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Those who'd been summoned against their will, who were in sight of the girl were set free, and set right and sent back from whence they came."\"และทุกสิ่งที่ถูกเรียกมาโดยไม่รู้ตัว \ ที่อยู่ ณ ที่นั้น ก็เป็นอิสระ กลับสู่สภาวะปกติ และกลับไปยังที่ที่จากมา" Inkheart (2008)
Whence come you, non-robot?นายมาจากไหน ? Astro Boy (2009)
We cast you out from the nothingness and the darkness from whence you came.เราจะจับเจ้าออกจาก \ ความว่างเปล่าและมืดมน เจ้าที่ที่เจ้ามา\ ออกไป ปีศาจออกไป! The Rite (2011)
No memory of the night afore, whence he signed upมีเงินก็ลืม จำอะไรก่อนหน้าไม่ได้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
"whether it is to sail or to watch, we are going back from whence we came."ไม่ว่าจากการแล่นเรือหรือเฝ้ามอง เรากำลังกลับไปจากที่ๆเราจากมา" Big Sea (2011)
I also do not know should whence to mention.-รีบไปกันเถอะหน่า - แล้วคุณบอกว่าอะไรกันละ Spellbound (2011)
I don't care whence they have to go, or who they have to do.ฉันไม่สน พวกมันต้องลุยที่ไหน หรือฆ่าใคร The Green Hornet (2011)
Oh, and the poor lonely panther came to realize she would never return to the jungle from whence she came.โอ้ และเสือดำที่น่าสงสาร เพิ่งตระหนักได้ ว่าไม่มีทางจะกลับไปยังป่า Resurrection (2012)
He slunk back into the hole whence he came.พ่อมดแกนดัล์ฟ ทำอะไรบ้างได้ไหมฝนตกเนี่ย The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Be that as it may, you can either welcome my tutelage, or you can crawl back to the D.A.'s office from whence you came.เป็นแบบนั้นอย่างที่ขอ คุณจะยอมต้อนรับการสั่งสอนของผม หรือคุณจะคลานกลับไปสำนักงานอัยการ Zane vs. Zane (2013)
You fail to do so, then prepare to return to the penniless squalor from whence I plucked you.งั้นก็เตรียมกลับไปหมดตัวได้เลย จากนั้นฉันก็จะลากไส้คุณ Truth: Part 1 (2013)
We must find her before she completes her resurrection and return her to the ashes from whence she came.เราต้องตามหาเธอให้พบ ก่อนที่เธอจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งได้สำเร็จ และนำเธอกลับคืนสู่เถ้ากระดูก ที่เธอจากมา Blood Moon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whenceHe returned to the country whence he came.
whenceShe has reddish hair, whence comes her nickname "Carrot".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่ไหน[PRON] form where, See also: whence, Syn. จากไหน, Example: ทีแรกข้าพเจ้าฟังไม่ค่อยเข้าใจจึงถามว่า เสืออะไร เสือมาแต่ไหน เพราะนึกว่าเสือจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[X] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon ; pour cette raison
จากไหน[X] (jāk nai) EN: from where ; whence   FR: d'où ?

CMU English Pronouncing Dictionary
WHENCE    W EH1 N S
WHENCE    HH W EH1 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whence    (a) (w e1 n s)
whencesoever    (j) (w e2 n s ou e1 v @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
何以[hé yǐ, ㄏㄜˊ ㄧˇ, ] whence [Add to Longdo]
何处[hé chǔ, ㄏㄜˊ ㄔㄨˇ, / ] whence; where [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whence \Whence\, adv. [OE. whennes, whens (with adverbial s,
   properly a genitive ending; -- see {-wards}), also whenne,
   whanene, AS. hwanan, hwanon, hwonan, hwanone; akin to D.
   when. See {When}, and cf. {Hence}, {Thence}.]
   [1913 Webster]
   1. From what place; hence, from what or which source, origin,
    antecedent, premise, or the like; how; -- used
    interrogatively.
    [1913 Webster]
 
       Whence hath this man this wisdom?   --Matt. xiii.
                          54.
    [1913 Webster]
 
       Whence and what art thou?       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. From what or which place, source, material, cause, etc.;
    the place, source, etc., from which; -- used relatively.
    [1913 Webster]
 
       Grateful to acknowledge whence his good
       Descends.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: All the words of this class, whence, where, whither,
      whereabouts, etc., are occasionally used as pronouns by
      a harsh construction.
      [1913 Webster]
 
         O, how unlike the place from whence they fell?
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
   Note: From whence, though a pleonasm, is fully authorized by
      the use of good writers.
      [1913 Webster]
 
         From whence come wars and fightings among you?
                          --James iv. 1.
      [1913 Webster] Of whence, also a pleonasm, has become
      obsolete.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whence
   adv 1: from what place, source, or cause

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top