Search result for

ทางน้ำ

(60 entries)
(0.0739 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางน้ำ-, *ทางน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางน้ำ    [N] by water, Syn. ทางทะเล, ทางแม่น้ำ, ทางเรือ, Example: การเดินทางทางน้ำนั้น ผู้เดินทางควรว่ายน้ำเป็นด้วย
ทางน้ำไหล    [N] watercourse, See also: waterway, water route, Example: เขาโยนก้อนหินลงไปในลำธารเพื่อขวางทางน้ำไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waterwayทางน้ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
waterwayทางน้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
superimposed drainageทางน้ำซ้อนทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant drainage; concordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concordant drainage; accordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meanderทางน้ำโค้งตวัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ingrown meanderทางน้ำโค้งตวัดงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
entrenched meander; incised meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incised meander; entrenched meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subterranean streamทางน้ำใต้ดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Water Tide ทางน้ำ
ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง คันคลอง บึง คู ลำราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ำด้วย [สิ่งแวดล้อม]
River Tide ทางน้ำ
ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง คันคลอง บึง คู ลำราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ำด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Meander ทางน้ำโค้งตวัด
ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
inletinlet, ทางน้ำเข้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
intake towerintake tower, ทางน้ำเข้าชนิดหอคอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ingrown meanderingrown meander, ทางน้ำโค้งตวัดต่างลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
siphonsiphon, ทางน้ำใต้ดินแบบกาลักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
divagationdivagation, ทางน้ำเบนเบี่ยง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
open channelopen channel, ทางน้ำเปิด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
By land, or sea or foamทางบก ทางน้ำ หรือตามฟอง Jaws (1975)
On land or sea or foamทางบก ทางน้ำ หรือตามฟอง Jaws (1975)
Better luck next time, Lance.ผมเล่นกีฬาทางน้ำหลายอย่างนะ คุณรู้จักไหม ไคแอ็ค-- Valentine (2001)
- My friends call me Watersports. - Sport...เพื่อนๆเรียกผมว่า นายนักกีฬาทางน้ำ Latter Days (2003)
We'll stay away from aquatic activities, something landlocked, maybe.เราจะไม่แตะกิจกรรมทางน้ำกันนะพี่น้อง อาจจะบนพื้นผิวก็พอ The O.C. (2003)
-นายพลชาวเซอร์เบีย จมน้ำตายด้วยอุบัติเหตุทางน้ำ ดับลิน The Bourne Supremacy (2004)
This is a long passage, so I want you to pace yourself now.นี่เป็นทางผ่านทางน้ำที่ยาว ดังนั้น ฉันอยากให้นาย ไปถึงที่นั่นด้วยตัวนายเองนะ The Cave (2005)
It's falling apart, and the feds won't give us the grant to repair it, so they've opened the spillway.มันพังมานานแล้ว รัฐบาลก็ไม่ยอมให้เงินช่วย หรือว่าซ่อมแซม เราเลยต้องเปิดทางน้ำล้น Dead in the Water (2005)
Water sports. Excuse me.ต้องเล่น กีฬาทางน้ำ Chuck Versus the Nemesis (2007)
It spreads through saliva.มันแพร่เชื้อทางน้ำลาย [Rec] (2007)
We think the dog spread the infection through his saliva.เราคิดว่าสุนัขอาจเป็นตัวแพร่เชื้อ ผ่านทางน้ำลาย [Rec] (2007)
But you dammed up my creek. You shut off my water.แต่นายดันมาสร้างทำนบ ปิดกั้นทางน้ำเข้าที่ฉัน 3:10 to Yuma (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางน้ำ[adj.] (thāng nām) EN: aquatic ; by water   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Grand Canyon    [N] ทางน้ำลึกระหว่างหุบเขาลึกของแม่น้ำโคโลราโดในอเมริกา
seminally    [ADV] ทางน้ำอสุจิ
spillway    [N] ทางน้ำล้น, Syn. watercourse
watercourse    [N] ทางน้ำ, See also: ทางน้ำไหล, Syn. runnel, waterway
waterway    [N] ทางน้ำ เช่น แม่น้ำ คลอง, See also: ลำน้ำที่สัญจรทางเรือได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquacade(แอด'วะเคด) n. การแสดงทางน้ำ (ว่ายน้ำ ดำน้ำและมักมีดนตรี) (aquatic exhibition)
canal(คะแนล') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ช่องทาง,ทางน้ำ,คู,หลอด,ท่อ,ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ
chute(ชูท) {chuted,chuting,chutes} n. ทางลาด,ทางเอียง,ราง,รางลาด,ทางน้ำไหล,ทางหรือรางน้ำส่งน้ำ,เมล็ดข้าวหรือถ่านหิน,ทางน้ำตก,ร่มชูชีพ vt.,vi. นำส่งด้วยทางลาดหรือรางลาด
conduit(คอน'ดวีท) n. ทางน้ำ,รางน้ำ,ท่อหุ้มสายไฟฟ้า,ระบบท่อใต้ดิน,น้ำพุ
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
gullet(กัล'ลิท) n. หลอดอาหาร,ลำคอ,คอหอย,สิ่งที่คล้ายหลอดอาหาร,ทางน้ำ,ธารน้ำลึก
intake(อิน'เทค) n. ทางเข้า,ปากท่อทางน้ำ,เข้า,ปริมาณที่นำเข้า,การหดตัว,การนำเข้า
launder(ลอน'เดอะ) {laundered,laundering,launders} vt. ซักเสื้อผ้า,ซัก,ซักรีด,ปิดบังแหล่งที่มาของเงิน. vi. ซัก,ซักรีด,ทนต่อการซักรีด. n. ทางน้ำแร่ หรือกากแร่ในน้ำ., See also: launderability n. ดูlaunder launderable adj. ดูlaunder

English-Thai: Nontri Dictionary
aquatics(n) กีฬาทางน้ำ
canal(n) คลอง,คู,ร่อง,ทางน้ำ
channel(n) ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ทางผ่าน,ท่อ,ช่องแคบ
chute(n) ทางเอียง,ทางลาด,รางน้ำ,ทางน้ำไหล
conduit(n) ทางน้ำ,รางน้ำ,ท่อใต้ดิน,น้ำพุ
dredge(n) เรือขุดเลน,เครื่องขุดทางน้ำไหล
gully(n) ซอกเขา,คู,ห้วย,ทางน้ำไหล,รางน้ำ,หุบเขา
run(n) ทางน้ำไหล,การวิ่ง,การเดินเครื่อง,ทิศทาง,เที่ยวเรือ
scupper(n) ร่องน้ำ,ทางน้ำไหล,ทางระบายน้ำ
slide(n) ทางน้ำแข็ง,รางเลื่อน,ทางลาด,แผ่นกระจก,การลื่นไถล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
運河[うんが, unga] Thai: ทางน้ำ English: waterway

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top