ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waspish

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waspish-, *waspish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waspish[ADJ] เจ้าอารมณ์, Syn. annoyed, irascible, irritated, waspy
waspishly[ADV] อย่างเจ้าอารมณ์
waspishness[N] ความเจ้าอารมณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waspish(วอส'พิช) adj. น้อยใจง่าย,โกรธง่าย,เจ้าอารมณ์, See also: washipishly adv. waspishness n., Syn. irate,irritable

English-Thai: Nontri Dictionary
waspish(adj) เหมือนตัวต่อ,หงุดหงิด,เผ็ดร้อน,ปากร้าย,แสบไส้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waspish    (j) wˈɒspɪʃ (w o1 s p i sh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waspish \Wasp"ish\, a.
   1. Resembling a wasp in form; having a slender waist, like a
    wasp.
    [1913 Webster]
 
   2. Quick to resent a trifling affront; characterized by
    snappishness; irritable; irascible; petulant; snappish.
    [1913 Webster]
 
       He was naturally a waspish and hot man. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
       Much do I suffer, much, to keep in peace
       This jealous, waspish, wrong-head, rhyming race.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Snappish; petulant; irritable; irascible; testy;
     peevish; captious.
     [1913 Webster] -- {Wasp"ish*ly}, adv. --
     {Wasp"ish*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waspish
   adj 1: very irritable; "bristly exchanges between the White
       House and the press"; "he became prickly and spiteful";
       "witty and waspish about his colleagues" [syn: {bristly},
       {prickly}, {splenetic}, {waspish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top