ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vulva

V UH1 L V AH0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vulva-, *vulva*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vulva[N] ปากช่องคลอด
vulval[ADJ] เกี่ยวกับแคมช่องคลอด
vulvar[ADJ] เกี่ยวกับแคมช่องคลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vulva(วัล'วะ) n. แคมช่องคลอด., See also: vulval adj. vulvur adj. vulviform adj. vulvate adj. pl. vulvae,vulvas

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vulvaโยนี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vulvaอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี [TU Subject Heading]
Vulvar diseasesโรคอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even-- even saying the word vulva feels transgressive.แม้จะพูดเป็นคำพูด ความรู้ของรสชาติของสวรรค์ Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะเพศ[n. exp.] (awaiyawa phēt) EN: sexual organ ; vulva   FR: organe sexuel [m] ; organes génitaux [mpl] ; vulve [f]
โยนี[n.] (yōnī) EN: womb ; uterus ; vagina ; vulva ; pudendum   FR: vagin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VULVA    V UH1 L V AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vulva    (n) vˈʌlvə (v uh1 l v @)
vulvas    (n) vˈʌlvəz (v uh1 l v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bī, ㄅㄧ, ] vulva, #84,417 [Add to Longdo]
女阴[nǚ yīn, ㄋㄩˇ ㄧㄣ, / ] vulva; pudenda, #106,162 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vulva... [anat.]vulval [Add to Longdo]
Vulva {f}; äußere weibliche Geschlechtsteile; weibliche Scham {f} [anat.] | Vulvi {pl}vulva | vulvae [Add to Longdo]
Vulva {f} | Vulven {pl}pudendum | pudenda [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
陰門[いんもん, inmon] (n,adj-no) (female) genitalia; vulva [Add to Longdo]
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P) [Add to Longdo]
産卵口[さんらんこう, sanrankou] (n) vulva; vulvae [Add to Longdo]
雌珍々[めちんちん, mechinchin] (n,adj-na) (col) (fem) (uk) vulva (child) [Add to Longdo]
食い込み[くいこみ, kuikomi] (n) (vulg) wedgie (to a girl) i.e. pulling up the underwear from the back, driving it into the vulva [Add to Longdo]
膣前庭[ちつぜんてい, chitsuzentei] (n) vaginal vestibule; vulvar vestibule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vulva \Vul"va\, n. [L. vulva, volva, from volvere to roll.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) The external parts of the female genital organs;
    sometimes, the opening between the projecting parts of the
    external organs.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The orifice of the oviduct of an insect or other
    invertebrate.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vulva
   n 1: external parts of the female genitalia

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 vulva
  cunt; pussy

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Vulva /vulva/ 
  pudendum

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 vulva /vɵlva/
  cunt; pussy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top