หรือคุณหมายถึง voluptuousneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voluptuousness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voluptuousness-, *voluptuousness*, voluptuousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voluptuousness[N] การมีกิเลสมาก, Syn. enjoyment, feeling, sensuality, lewdness

English-Thai: Nontri Dictionary
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ,ความมัวเมาในกาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion   FR: désir sexuel [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voluptuousness    (n) vˈəlˈʌptʃuəʳsnəs (v @1 l uh1 p ch u@ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voluptuous \Vo*lup"tu*ous\, a. [F. voluptueux, L. voluptuosus,
   fr. voluptas pleasure, volup agreeably, delightfully;
   probably akin to Gr. ? to hope, ? hope, and to L. velle to
   wish. See {Voluntary}.]
   1. Full of delight or pleasure, especially that of the
    senses; ministering to sensuous or sensual gratification;
    exciting sensual desires; luxurious; sensual.
    [1913 Webster]
 
       Music arose with its voluptuous swell. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Sink back into your voluptuous repose. --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to the enjoyments of luxury and pleasure; indulging
    to excess in sensual gratifications. "The jolly and
    voluptuous livers." --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Softened with pleasure and voluptuous life.
                          --Milton.
    [1913 Webster] -- {Vo*lup"tu*ous*ly}, adv. --
    {Vo*lup"tu*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voluptuousness
   n 1: the quality of being attractive and exciting (especially
      sexually exciting); "he thought she was really hot stuff"
      [syn: {hot stuff}, {voluptuousness}]
   2: the property of being lush and abundant and a pleasure to the
     senses [syn: {luxuriance}, {lushness}, {voluptuousness}]
   3: the quality of having a well-rounded body [syn:
     {curvaceousness}, {shapeliness}, {voluptuousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top