ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

village head

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -village head-, *village head*, village hea
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm going to village head's.- ฉันจะไปพบกับผู้ใหญ่บ้านก่อนนะ Love So Divine (2004)
- The village head's father?- พ่อของหัวหน้าผู้บ้านเหรอครับ? My Girl and I (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
village headThe election of the village headman had been postponed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผญ.[N] village headman, Syn. ผู้ใหญ่บ้าน, Thai definition: ตําแหน่งผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน
โภคิน[N] village chief, See also: village head, Syn. นายบ้าน, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี[N] village chief, See also: village head, Syn. นายบ้าน, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำนัน[n.] (kamnan) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; village headman ; village leader ; village elder ; village chief   FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de village [m]
ผู้ใหญ่บ้าน[n.] (phūyaibān) EN: village headman ; village head ; village chief   FR: chef de village [m] ; maire [m] ; bourgmestre (Belg.) [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荘官[しょうかん, shoukan] (n) (1) (See 荘司) administrator of a manor; (2) (See 庄屋) village headman (Edo period) [Add to Longdo]
村長[そんちょう, sonchou] (n) village headman; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top