ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vestment

V EH1 S T M EH0 N T   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vestment-, *vestment*
English-Thai: Longdo Dictionary
investment banker(n) วาณิชธนากร
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vestment[N] เสื้อคลุมซึ่งพระใส่ทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์, Syn. robe, gown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน,เงินลงทุน,การมอบอำนาจหน้าที่,การมอบตำแหน่ง,สิ่งปกคลุม,เสื้อผ้าอาภรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
vestment(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อคลุม,เสื้อนอก,เครื่องยศ
investment(n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't imagine the choirboys upstairs are wetting their vestments to do you -- what's the word?ฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่า เหล่าคณะประสานเสียงข้างบนนั่น จะต้องเหงื่อแตกชุ่มเสื้อคลุมขนาดไหน ที่นายพูดอะไรแบบนั้น There Will Be Blood (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทจัดการลงทุน[n. exp.] (børisat jatkān longthun) EN: investment trust   
บริษัทลงทุน[n. exp.] (børisat longthun) EN: investment company   FR: société d'investissement [f]
จำนวนเงินลงทุน[n. exp.] (jamnūan ngoen longthun) EN: investment   
การลงทุน[n.] (kānlongthun) EN: investment ; capital investment   FR: investissement [m]
การลงทุนมากเกินไป[n. exp.] (kānlongthun māk koēnpai) EN: over-investment   
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง[n. exp.] (kānlongthun thī mī khwām sīeng sūng) EN: high-risk investment   
การลงทุนที่สำคัญ[n. exp.] (kānlongthun thī samkhan) EN: major investment   
การร่วมทุน[n. exp.] (kān ruam thun) EN: joint venture ; co-investment   
คณะกรรมการการลงทุน[n. exp.] (khanakammakān kānlongthun) EN: investment board   
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน[n. exp.] (kotmāi kīokap kānlongthun) EN: law of investment   

CMU English Pronouncing Dictionary
VESTMENT V EH1 S T M EH0 N T
VESTMENTS V EH1 S T M EH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vestment (n) vˈɛstmənt (v e1 s t m @ n t)
vestments (n) vˈɛstmənts (v e1 s t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtstracht {f} | Amtsrachten {pl}vestment | vestments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベステメントカウンセラー[, inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
インベステメントバンク[, inbesutementobanku] (n) investment bank [Add to Longdo]
インベストメント[, inbesutomento] (n) investment [Add to Longdo]
インベストメントアナリスト[, inbesutomentoanarisuto] (n) investment analyst [Add to Longdo]
インベストメントバンキング[, inbesutomentobankingu] (n) investment banking [Add to Longdo]
インベストメントバンク[, inbesutomentobanku] (n) investment bank [Add to Longdo]
オープン投信[オープンとうしん, o-pun toushin] (n) open investment trust [Add to Longdo]
クオンツ運用[クオンツうんよう, kuontsu unyou] (n) quantitative investment management [Add to Longdo]
スポット投信[スポットとうしん, supotto toushin] (n) spot investment trust [Add to Longdo]
ユニット型投資信託[ユニットがたとうししんたく, yunitto gatatoushishintaku] (n) unit-type investment trust [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vestment \Vest"ment\, n. [OE. vestement, vestiment, OF.
   vestement, vestiment, F. v[^e]tement, fr. L. vestimentum, fr.
   vestire to clothe, fr. vestis a garment, clothing. See
   {Vest}.]
   A covering or garment; some part of clothing or dress;
   specifically (Eccl.), any priestly garment. "Royal
   vestiment." --Chaucer. "Priests in holy vestments." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The sculptor could not give vestments suitable to the
      quality of the persons represented.   --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vestment
   n 1: gown (especially ceremonial garments) worn by the clergy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top