ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vertigo

V ER1 T IH0 G OW2   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vertigo-, *vertigo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vertigo[N] อาการเวียนศีรษะ, See also: อาการหัวหมุนทำให้ทรงตัวลำบาก, Syn. dizziness, giddiness, light-headedness, Ant. steadiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vertigo(เวอ'ทิโก) n. อาการวิงเวียนศรีษะ,ความรู้สึกวิงเวียนที่ทำให้การทรงตัวลำบาก pl. vertigoes,vertigoes

English-Thai: Nontri Dictionary
vertigo(n) อาการวิงเวียนศีรษะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vertigoอาการรู้สึกหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertigo, objective; vertigo, sham movementอาการรู้สึกภายนอกหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertigo, rotatory; vertigo, subjective; vertigo, systematicอาการรู้สึกตนเองหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertigo, sham movement; vertigo, objectiveอาการรู้สึกภายนอกหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertigo, subjective; vertigo, rotatory; vertigo, systematicอาการรู้สึกตนเองหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertigo, systematic; vertigo, rotatory; vertigo, subjectiveอาการรู้สึกตนเองหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vertigoเวียนศีรษะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gotta see the show 'cause then you'll know the vertigo is gonna grow!Gotta see the show 'cause then you'll know the vertigo is gonna grow! ! 10 Things I Hate About You (1999)
I don't think my vertigo is helping here.ผมไม่คิดว่าอาการปวดหัวของผมตอนนี้จะช่วยอะไรที่นี่ได้ Chuck Versus the Pink Slip (2010)
* I want your Psycho Your Vertigo shtick *# ต้องการความบ้า แท่งของเธอ # Theatricality (2010)
People hardly ever experience vertigo while sky diving, so just keep your wits about you.บางคนก็มีอาการวิงเวียนศีรษะ ตอนโดดร่ม ตั้งสมาธิให้ดีๆครับ Episode #1.1 (2010)
My vertigo is acting up.ฉันเริ่มปวดหัวอีกแล้ว Identity Crisis (2012)
Took down three Vertigo pushers tonight, Diggle.ตามล่า 3 คนที่ขายเวอร์ติโก้ ดิ๊กเกิล Vertigo (2013)
♪ Arrow 1x12 ♪ Vertigo Original Air Date on January 30, 2013♪ Arrow 1x12 ♪ Vertigo Original Air Date on January 30, 2013 Vertigo (2013)
Vertigo is measured in lives.เวอร์ติโก้มีหน่วยวัดเป็นชีวิต Vertigo (2013)
The solvent used in the Vertigo sample was run off water originated within a ten block radius of where East Glades meets the bay.ตัวสารละลายที่ใช้ในเวอร์ติโก้ ก็ออกจากน้ำภายในรัศมีสิบบล็อก จากอ่าววอีวเกลดส์ Vertigo (2013)
I've never seen anyone OD on this much Vertigo and live.ดิฉันไม่เคยเจอใครที่ ได้รับเวอร์ติโก้มากขนาดนี้แล้วยังรอดชีวิตได้ Vertigo (2013)
He took down an arsonist and armored car thieves, and just last week, he busted the Vertigo drug ring when we couldn't.เขาจัดการคนวางเพลิง และพวกขโมยรถหุ้มเกราะ และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา\ เขาจับยาเวอร์ติโก้ได้ แต่เราทำไม่ได้ Betrayal (2013)
I mean, I didn't know it was Vertigo for sure, but I definitely knew it wasn't something that could cure a hangover.หมายถึงว่า ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเวอร์ติโก้แน่ๆหรือเปล่า แต่ที่ฉันมั่นใจคือมันไม่ได้รักษาอาการเมาค้าง The Odyssey (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
VERTIGO V ER1 T IH0 G OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vertigo (n) vˈɜːʳtɪgou (v @@1 t i g ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, / ] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke), #20,632 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーティゴ[, ba-teigo] (n) vertigo [Add to Longdo]
空間識失調[くうかんしきしっちょう, kuukanshikishicchou] (n) loss of equilibrium; vertigo [Add to Longdo]
目眩(P);眩暈;目まい;目眩い(io)[めまい(P);げんうん(眩暈), memai (P); gen'un ( gen'un )] (n,vs,adj-no) dizziness; giddiness; vertigo; (P) [Add to Longdo]
立ちくらみ;立ち眩み;立ち暗み;立暗み;立ち眩[たちくらみ, tachikurami] (n) dizziness (from standing up too fast); orthostatic syncope; lightheadedness; vertigo [Add to Longdo]
暈倒病[うんとうびょう, untoubyou] (n) vertigo; staggers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vertigo \Ver"ti*go\ (?; 277), n.; pl. E. {Vertigoes}, L.
   {Vertigines}. [L., fr. vertere to turn. See {Verse}.]
   1. (Med.) Dizziness or swimming of the head; an affection of
    the head in which objects, though stationary, appear to
    move in various directions, and the person affected finds
    it difficult to maintain an erect posture; giddiness.
    --Quain.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of numerous species of small land snails
    belonging to the genus {Vertigo}, having an elongated or
    conical spiral shell and usually teeth in the aperture.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vertigo
   n 1: a reeling sensation; a feeling that you are about to fall
      [syn: {dizziness}, {giddiness}, {lightheadedness},
      {vertigo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top