ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vegetative

V EH2 JH AH0 T EY1 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vegetative-, *vegetative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vegetative(adj) ซึ่งเจริญเติบโตขึ้นเป็นพืช, See also: เหมือนพืชผัก, Syn. herbaceous, vegetal, verdant
vegetative(adj) ซึ่งไม่สามารถพูด คิดหรือเคลื่อนไหวได้ (ทางการแพทย์), See also: ซึ่งเป็นอัมพาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vegetative(เวจจิเท'ทิฟว) adj. เจริญเติบโตเป็นพืช, เจริญเติบโต, เพิ่มขึ้น, เกี่ยวกับพืช, เกี่ยวกับอาณาจักรพืช, เกี่ยวกับส่วนของพืชที่ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์, ไร้เพศ, เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายที่ไร้ความสำนึกหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ, มีอำนาจทำให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช, อยู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vegetative๑. -เติบโตคล้ายผัก๒. -ทำงานนอกบังคับจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative cell; somatic cellเซลล์ไม่เกี่ยวกับเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative growthการเติบโตไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative nervous systemระบบประสาทอิสระ [ มีความหมายเหมือนกับ system, autonomic nervous (ANS) ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative organอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative reproduction; asexual reproductionการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative stageสภาพผัก (ผู้ป่วย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative stageสภาพผัก (ผู้ป่วย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- he's been in a persistent vegetative stateเขาอยู่ในภาวะนี้ Hungry Man (2009)
Decerebrate rigidity. Vegetative disturbance.ความไม่ยืดหยุ่นภายในเส้นสมอง ร่างกายหยุดนิ่งราวกับผัก Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Seem to be in some type of vegetative tranceดูเหมือนจะมีอาการอัมพาต The Box (2010)
Of vegetative trance before death.อาการอัมพาตบางอย่างก่อนที่จะตาย The Box (2010)
Pamela was raped, and now she has a lot of brain damage that has left her in a near vegetative state.พาเมล่าถูกข่มขืนและตอนนี้ สมองเธอได้รับความเสียหายอย่างมาก นั่นทำให้เธอ เกือบอยู่ในสภาพเจ้าหญิงนิทรา
Gertrude's been in a persistent vegetative state for 16 years.เกิร์ธรู้ดนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรามา16ปีแล้วค่ะ Pac-Man Fever (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VEGETATIVE V EH2 JH AH0 T EY1 T IH0 V

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坐吃享福[zuò chī xiǎng fú, ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, / ] vegetative existence; to consume passively without doing anything useful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養器官[えいようきかん, eiyoukikan] (n) vegetative organ [Add to Longdo]
栄養生殖[えいようせいしょく, eiyouseishoku] (n) vegetative reproduction [Add to Longdo]
植物状態[しょくぶつじょうたい, shokubutsujoutai] (n, adj-no) vegetative state [Add to Longdo]
植物人間[しょくぶつにんげん, shokubutsuningen] (n) (sens) human vegetable (i.e. someone in a vegetative state) [Add to Longdo]
植物性[しょくぶつせい, shokubutsusei] (n, adj-no) botanical; vegetable; vegetal; vegetative [Add to Longdo]
平年[へいねん, heinen] (n-adv, n) (1) non-leap year; (2) normal year (esp. as pertains to weather patterns, vegetative growth, harvest yields, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
自律神経[じりつしんけい, jiritsushinkei] vegetatives_Nervensystem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vegetative \Veg"e*ta*tive\, a. [Cf. F. v['e]g['e]tatif.]
   [1913 Webster]
   1. Growing, or having the power of growing, as plants;
    capable of vegetating.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the power to produce growth in plants; as, the
    vegetative properties of soil.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) Having relation to growth or nutrition; partaking
    of simple growth and enlargement of the systems of
    nutrition, apart from the sensorial or distinctively
    animal functions; vegetal.
    [1913 Webster] -- {Veg"e*ta*tive*ly}, adv. --
    {Veg"e*ta*tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vegetative
   adj 1: of or relating to an activity that is passive and
       monotonous; "a dull vegetative lifestyle" [syn:
       {vegetative}, {vegetive}]
   2: composed of vegetation or plants; "regions rich in vegetal
     products"; "vegetational cover"; "the decaying vegetative
     layer covering a forest floor" [syn: {vegetal},
     {vegetational}, {vegetative}]
   3: relating to involuntary bodily functions; "vegetative
     functions such as digestion or growth or circulation"
   4: (of reproduction) characterized by asexual processes [syn:
     {vegetal}, {vegetative}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 vegetative /veːgeːtatiːvə/
  vegetatively

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top