ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tumid

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tumid-, *tumid*, tumi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tumid[ADJ] บวม, Syn. bulging, distended
tumid[ADJ] โอ้อวด, Syn. bombastic

English-Thai: Nontri Dictionary
tumid(adj) บวม,โอ้อวด,โอ่อ่า,คุยฟุ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tumid๑. -บวม๒. -บวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ edematous; oedematous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tumid; inflatedพอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึ้ดทึ่ด[ADV] puffily, See also: tumidly, Syn. พอง, Thai definition: อาการที่พองขึ้นอย่างเต็มที่

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tumid    (j) tjˈuːmɪd (t y uu1 m i d)
tumidity    (n) tjˈuːmˈɪdɪtiː (t y uu1 m i1 d i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tumid \Tu"mid\, a. [L. tumidus, fr. tumere to swell; cf. Skr.
   tumra strong, fat. Cf. {Thumb}.]
   1. Swelled, enlarged, or distended; as, a tumid leg; tumid
    flesh.
    [1913 Webster]
 
   2. Rising above the level; protuberant.
    [1913 Webster]
 
       So high as heaved the tumid hills.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Swelling in sound or sense; pompous; puffy; inflated;
    bombastic; falsely sublime; turgid; as, a tumid
    expression; a tumid style.
    [1913 Webster] -- {Tu"mid*ly}, adv. -- {Tu"mid*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tumid
   adj 1: ostentatiously lofty in style; "a man given to large
       talk"; "tumid political prose" [syn: {bombastic},
       {declamatory}, {large}, {orotund}, {tumid}, {turgid}]
   2: abnormally distended especially by fluids or gas; "hungry
     children with bloated stomachs"; "he had a grossly distended
     stomach"; "eyes with puffed (or puffy) lids"; "swollen
     hands"; "tumescent tissue"; "puffy tumid flesh" [syn:
     {puffy}, {intumescent}, {tumescent}, {tumid}, {turgid}]
   3: of sexual organs; stiff and rigid [syn: {tumid}, {erect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top