Search result for

use to

(45 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -use to-, *use to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
use to[PHRV] คุ้นเคยกับ, See also: เคยชินกับ, Syn. accustom to, habituate to

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sure. it's of no use to me anyway. here.แน่นอน ฉันไม่มีทางใช้มันที่นี่เด็ดขาด Pret-a-Poor-J (2008)
Or something you can use to make him come back.หรือมีอะไรที่นายใช้ทำให้เขากลับมา Not Cancer (2008)
We use the same high pressure water jet We use to test cardiac workload.เราใช้วิธีเหมือนเครื่องฉีดน้ำแรงสูง เราใช้การทดสอบการทำงานการเต้นของหัวใจ Not Cancer (2008)
Anything I can use to scare her into saying yes.อะไรที่จะให้ฉันใช้\ ให้เธอกลัวที่จะตอบว่าใช่ Adverse Events (2008)
Just get me something I can use to force her to back off.แค่หาอะไร ที่ฉันใช้ ให้เธอถอนตัวไป Lucky Thirteen (2008)
Didn't you use to go out with her?คุณไม่ออกไปข้างนอกกับเธอเหรอ The Bank Job (2008)
You see, I'm not use to visitor.เธอเห็นมั๊ย ฉันไม่ได้เป็นคนอื่นไกล The Secret of Moonacre (2008)
Your father's discoveries could be a great use to our organization.ผลการวิจัยของพ่อเธอ .. ดูเหมือนจะให้ประโยชน์ต่อองค์กรของเรา Bolt (2008)
What connections did you use to escape first?แล้ว.คุณใช้เส้นสายอะไร เพื่อที่จะได้รับ การปล่อยตัวก่อน? Episode #1.8 (2008)
I found a voice-over machine, which I still use to this day.ผมได้ค้นพบเครื่องทำเสียงบรรยาย ซึ่งผมยังคงใช้มันในทุกวันนี้ The Love Guru (2008)
There are only three words I can use to describe this place.สามคำเท่านั้น ที่ผมจะอธิบายถึงที่นี่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I use to drink Risa's milk too.ฉันก็เคยกินนมลิซ่าด้วยนะ Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
use toAnother thing to avoid is to use too much praise.
use toA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
use toCan these books be of any use to young people?
use toDid Tom use to play hooky?
use toDid you use to live here?
use toHe didn't use to drink.
use toHe is use to speaking in public.
use toHe use to tell me stories about India.
use toHis idea is too abstract to be of practical use to us.
use toI am sure this book will be of great use to you.
use toI am use to keeping early hours.
use toI didn't use to like wine, but I'm quite fond of it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเช่า [n. exp.] (bān chao) EN: rented house ; house to let   FR: maison à louer [f] ; maison en location [f]
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (kat mai plǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously   
ไม่มีประโยชน์ต่อ...[v. exp.] (mai mī prayōt tø …) EN: be of no use to …   
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: spent ; refuse to be aroused   
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove   FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter
นะ[X] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]   FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious   

Japanese-English: EDICT Dictionary
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do [Add to Longdo]
たらしめる[, tarashimeru] (v1) (arch) to make; to make something what it should be; to cause to be [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
一軒一軒[いっけんいっけん, ikken'ikken] (n) house to house; door to door [Add to Longdo]
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P) [Add to Longdo]
軒別[けんべつ, kenbetsu] (n) house to house [Add to Longdo]
口を閉ざす[くちをとざす, kuchiwotozasu] (exp,v5s) to keep one's mouth shut; to refuse to talk [Add to Longdo]
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) [Add to Longdo]
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) [Add to Longdo]
妻合わせる;妻合せる;妻せる[めあわせる, meawaseru] (v1,vt) to marry off; to espouse to [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top