ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uppishly

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uppishly-, *uppishly*, uppish
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา uppishly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *uppishly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uppish[ADJ] หยิ่งยะโส, Syn. uppity, bumptious, Ant. polite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uppish(อัพ'พิซ) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี., See also: uppishly adv. uppishness n.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uppish    (j) ˈʌpɪʃ (uh1 p i sh)
uppishly    (a) ˈʌpɪʃliː (uh1 p i sh l ii)
uppishness    (n) ˈʌpɪʃnəs (uh1 p i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hochnäsiguppish; stuck-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uppish \Up"pish\, a. [From {Up}.]
   Proud; arrogant; assuming; putting on airs of superiority.
   [Colloq.] --T. Brown. -- {Up"pish*ly}, adv. [Colloq.] --
   {Up"pish*ness}, n. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uppishly
   adv 1: in a snobbish manner; "they snobbishly excluded their
       less wealthy friends from the party" [syn: {snobbishly},
       {snootily}, {uppishly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top