ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bigheaded

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bigheaded-, *bigheaded*, bighead, bigheade
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bigheaded มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bigheaded*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bighead(บิก'เฮด) n. การถือดี,ความยโส
bigheadedadj. อวดดี,ถือดี,ยโส

English-Thai: Nontri Dictionary
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bigheaded
   adj 1: (used colloquially) overly conceited or arrogant; "a
       snotty little scion of a degenerate family"-Laurent Le
       Sage; "they're snobs--stuck-up and uppity and
       persnickety" [syn: {bigheaded}, {persnickety}, {snooty},
       {snot-nosed}, {snotty}, {stuck-up}, {too big for one's
       breeches}, {uppish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top