หรือคุณหมายถึง unrulineß?
Search result for

unruliness

(5 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unruliness-, *unruliness*, unrulines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unruliness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unruliness*)
English-Thai: Longdo Dictionary
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbotmäßigkeit {f}; Widerspenstigkeit {f}unruliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unruliness \Un*rul"i*ness\, n.
   Quality or state unruly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unruliness
   n 1: the trait of being prone to disobedience and lack of
      discipline [syn: {unruliness}, {fractiousness},
      {willfulness}, {wilfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top