ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfolding

AH0 N F OW1 L D IH0 NG   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfolding-, *unfolding*, unfold
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน Jumanji (1995)
The scene unfolding here behind me is one of desperation and frustration.เป็นภาพแห่งความสิ้นหวังและโกรธซึ้ง The Day After Tomorrow (2004)
unbelievable tragedies have been unfolding there, and there are a Iot of reasons for it.โศกนาฏกรรมที่ไม่น่าเชื่อกำลังถูกเปิดเผยที่นั่น มีเหตุผลมากมายสำหรับเรื่องนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Yes, the events are unfolding to be more entertaining.ค่ะ เหตุการณ์มันกำลังลุกลามขึ้นเรื่อยๆ มันจะสนุกกว่านี้อีก Episode #1.1 (2009)
Then the progression is unfolding quickly.อาการคงจะเกิดเร็วๆ นี้ Time (2009)
But it does sorta feel like the death of romance unfolding before your very eyes, doesn't it?แต่มันออกจะดูเหมือน เสน่หารักซ้อนเร้น ก่อนที่เธอจะมาแอบดู ใช่ไหมล่ะ Beastly (2011)
I suggest only that you consider the years unfolding before you.ผมขอแนะนำเดียวที่ คุณพิจารณาปี แฉก่อนที่คุณจะ Monsters (2012)
He can look out the window and see the majesty of the universe unfolding before his eyes.เขาสามารถมองออกไปนอกหน้าต่าง แล้วเห็นความยิ่งใหญ่ของจักรวาล ล่องลอยอยู่ตรงหน้า The Date Night Variable (2012)
Everything I am, everything I become will be the result of the things unfolding on that farm.ทุกอย่างผมเอง ทุกอย่างผมจัดการแล้ว จะเป็นผลให้ สิ่งนั้น เปิดเผยฟาร์มนั่น Family Time (2012)
By the break-up drama unfolding before me, I assume you've met Haley.จากฉากเลิกราที่เปิดเผยต่อหน้าผมนี้ ผมเดาว่าคุณได้พบฮาลี่ย์แล้ว We All Go a Little Mad Sometimes (2012)
Today, the unfolding story of a popular and controversial group of magicians, who have been fast capturing the public's imagination, took a dark turn when a police action that began in Chinatown developed into a dramatic, high-speed chase across the 59th Street Bridge,วันนี้เรื่องแฉได้รับความนิยม และกลุ่มขัดแย้งของผู้วิเศษ ที่ได้รับการจับภาพได้อย่างรวดเร็ว จินตนาการของประชาชน เอากลับมืดเมื่อมีการกระทำตำรวจ ที่เริ่มต้นขึ้นในไชน่าทาวน Now You See Me (2013)
These profound changes at the surface were merely symptoms of a drama that was unfolding far beneath, in the depths of the Earth.เป็นเพียงอาการของละคร ที่ถูกแฉไกลใต้ ในระดับความลึกของโลก The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfoldingThe exchange unfolding in front of my eyes had not a single millimetre of a gap for me to slip in.
unfoldingThe man was folding and unfolding his arms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การใช้ใบ[N] unfurling a sail, See also: unfolding a sail, Syn. การกางใบ, Thai definition: การกางใบแล่นเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFOLDING AH0 N F OW1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfolding (v) ˈʌnfˈouldɪŋ (uh1 n f ou1 l d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
展開[てんかい, tenkai] (n,vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfolding \Unfolding\
   See {folding}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfolding
   n 1: a developmental process; "the flowering of antebellum
      culture" [syn: {unfolding}, {flowering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top