ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfledged

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfledged-, *unfledged*, unfledg, unfledge
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfledged[ADJ] ยังไม่โตเต็มที่, See also: ีอ่อนหัด, ด้อยประสบการณ์, Syn. inexperienced, immature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfledged(อันเฟลดจฺดฺ') adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, (ขน) ยังไม่งอกเต็มที่,ไม่สุก,ด้อยประสบการณ์, Syn. immature

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfledged (j) ˌʌnflˈɛʤd (uh2 n f l e1 jh d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfledged \Un*fledged"\, a.
   Not fledged; not feathered; hence, not fully developed;
   immature. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfledged
   adj 1: (of birds) not yet having developed feathers; "a small
       unfledged sparrow on the window sill" [syn: {unfledged},
       {immature}] [ant: {fledged}, {mature}]
   2: (of an arrow) not equipped with feathers; "shot an unfledged
     arrow" [syn: {unfledged}, {fledgeless}, {unvaned}]
   3: young and inexperienced; "a fledgling enterprise"; "a
     fledgling skier"; "an unfledged lawyer" [syn: {fledgling},
     {unfledged}, {callow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top