Search result for

ult

(174 entries)
(0.0402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ult-, *ult*
English-Thai: Longdo Dictionary
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
multi-functional(adj) อเนกประสงค์
subculture(n) วัฒนธรรมย่อย
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. least common multiple, smallest common multiple, lcm
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration
multilateral(adj) พหุภาคี เช่น The Multilateral Initiative on Malaria (MIM) is an international collaboration and co-operation in scientific research against malaria.
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ultra[PRF] เกิน
ultra[N] ผู้มีหัวรุนแรง, See also: บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. extremist, Ant. apathetic
ultra[ADJ] ที่สุด, Syn. extreme, Ant. apathetic
ultra[ADJ] ดีเยี่ยม (คำแสลง)
ultima[N] พยางค์สุดท้ายของคำ
ultimo[ADV] ในเดือนก่อน, See also: ในเดือนที่ผ่านมา, Syn. of last month
ulterior[ADJ] ซึ่งลี้ลับ, See also: ซึ่งซ่อนเร้น, ซึ่งแอบแฝง, Syn. concealed
ultimate[ADJ] ที่สุด, See also: ที่มากที่สุด, Syn. greatest, extreme
ultimate[ADJ] สุดท้าย, Syn. final
ultimate[ADJ] พื้นฐาน, Syn. fundamental

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ulterior(อัล'ทีเรีย) adj. เกินกว่าที่จะเห็น.ลี้ลับ, Syn. concealed
ultima(อัล'ทะมะ) n. พยางค์สุดท้ายของคำ. adj. สุดท้าย,ในที่สุด, Syn. final
ultimate(อัล'ทิเมท) adj. สุดท้าย,ไกลสุด,มากสุด,ที่สุด,สูงที่สุด,พื้นฐาน,ทั้งหมด n. จุดสุดท้าย,หลักการขั้นพื้นฐาน, See also: ultimately adv. ultimateness n.
ultimatum(อัลทะเม'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) คำขาด,คำสุดท้าย,ข้อสรุป,หลักการขั้นพื้นฐาน, Syn. final
ultimo(อัล'ทิโม) adj. ในเดือนก่อน,ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว
ultra(อัล'ทระ) adj. เกิน,เกินไป,เลยเถิด,เลยโพ้น,ล้ำ,รุนแรง,สุดขีด,ตกขอบ. n. ผู้มีหัวรุนแรง,บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. excessive
ultra large scale integraultra large scale integration วงจรรวมความจุสูงยิ่งใช้ตัวย่อว่า ULSI (อ่านว่า ยูแอลเอสไอ) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้ ดู VLSI เปรียบเทียบ
ultra vires(อัล'ทระไว'รีซ) (กฎหมาย) นอกอำนาจ,
ultraism(อัล'ทระอิสซึม) n. ลัทธิสุดยอด,ลัทธิรุนแรง,ลัทธิตกขอบ,ข้อคิดเห็นที่รุน แรงเกินไป Syn. extremism
ultraleft(อัล'ทระเลฟท) adj. ซ้ายจัด, Syn. extermely right

English-Thai: Nontri Dictionary
ulterior(adj) ห่างออกไป,ลี้ลับ,ไกลโพ้น,ซ่อนเร้น
ultimate(adj) สุดท้าย,ไกลสุด,ถึงที่สุด,ทั้งหมด,ที่สุด
ultimatum(n) คำขาด,ข้อสรุป,คำสุดท้าย
ultimo(adj) เดือนที่แล้ว
ultra(adj) มาก,สุดขีด,รุนแรง,เกิน,เลยเถิด,โพ้น
adult(n) ผู้ใหญ่
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
adulteration(n) การเจือปน,สิ่งเจือปน
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ultima ratio (L.)วิธีสุดท้าย, เหตุผลขั้นที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimateสุดท้าย, ปลายสุด, สูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultimateอันติมะ, ที่สุด, ท้ายสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultimateอันติมะ, ปรมัตถะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimateที่สุด, ขั้นที่สุด, ท้ายสุด, อันติมะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimate analysisการวิเคราะห์ขั้นสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultimate causeเหตุเก่าก่อน [มีความหมายเหมือนกับ cause, remote ๔] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultimate factข้อเท็จจริงขั้นที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimate frequencyความถี่อันติมะ, ความถี่ท้ายสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ultimate issueประเด็นสำคัญที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด)
โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดเพื่อ ให้พบกับบีโอดีขั้นแรก โดยเฉพาะแล้ว หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องการให้พอกับบีโอดีทั้งในขั้นแรกและขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Ultimate Recoveryปริมาณก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ
ปริมาณทั้งหมดของก๊าซธรรมชาต ิหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ หรือจากแอ่งภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสภาพทางวิศวกรรม Ultimate recovery อาจจะเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิอย่างเดียว หรือรวมทั้งการผลิตขั้นทุติยภูมิด้วย เช่น การทำ water flood (ดูคำ Water Flood) เมื่อพิจารณาว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Ultimate Standard Water Demand ความต้องการน้ำมาตรฐานสูงสุด
ตารางความต้องการน้ำทั้งในด้านปริมาณและช่วง เวลาที่ต้องการ สำหรับการใช้น้ำในกรณีเฉพาะ เช่น สำหรับการปลูกพืชชนิดพิเศษ หรือสำหรับการผลิตไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
ultra viresเกินขอบอำนาจ [การทูต]
Ultrafiltrationอัลทราฟิลเทรชั่น [TU Subject Heading]
Ultrasonic cleaningการทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง [TU Subject Heading]
Ultrasonic testingการทดสอบด้วยคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ultrasonic therapyการรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง [TU Subject Heading]
ultrasonic wave [ultrasound]คลื่นเหนือเสียง, คลื่นที่มีความถี่สูงกว่าความถี่คลื่นเสียงสูงสุดที่คนได้ยิน (สูงกว่า 20,000 เฮิรตซ์) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ultrasonic wavesคลื่นเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ultimate goal. Chuck didn't hit on me onceเรื่องสนุกกว่า / ชัคไม่เห้นเคยทำอะไรไม่ดีกับชั้นเลย Chuck in Real Life (2008)
Ultrasound's fastest.อัลตราซาว เร็วที่สุด Birthmarks (2008)
And since I'm fastest with the ultrasound...ฉันตรวจอุลตราซาวด์ได้รวดเร็วสุด Birthmarks (2008)
House, let me do the ultrasound.เฮาส์ให้ฉันทำอัลตราซาว Birthmarks (2008)
- House did an ultrasound.เฮาส์ทำอุลตร้าซาวด์ Birthmarks (2008)
- that an ultrasound... - I don't buy House.ผมไม่ได้ซื้อบ้าน Birthmarks (2008)
Looks like an atrial maxoma, but the ultrasound images are a little grainy, so it's hard to tell.ดูเหมือน atrial myxoma\ แต่อุลตร้าซาวบอกมันเหมือนเมล็ดข้าว นั่นยากที่จะบอก Birthmarks (2008)
Patient's dad had bypass surgery, means she's a candidate for atherosclerosis, she needs an ultrasound.พ่อคนไข้ ผ่าตัดบายพาส หมายความว่าเธอมีโอกาศเป็นโรคหัวใจขาดเลือด เธอต้องตรวจอุลตราซาวด์ Lucky Thirteen (2008)
Unless the ultrasound showed anything.อุลตราซาวด์ไร้ประโยชน์ Lucky Thirteen (2008)
The ultrasound shows no trace of a baby at all.อัลตร้าซาน์ไม่เจอทารกเลย Dying Changes Everything (2008)
You face the most feared of all foes, the ultimate killing machine.เจ้าจะต้องเจอกับศัตรูที่น่าหลวาดกลัวที่สุด เครื่องจักรสังหารที่เก่งที่สุด Lancelot (2008)
- With a cheerful face and an Ultra-Z, today is ai-yai-yai-yai-yai-Kyou mo ai-yai-yai-yai-yai Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ultCatherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car; she hoped that she would be able to drive it herself.
ultWho is ultimately responsible for this?
ultHe will ultimately pass the exam.
ultUltraviolet rays can cause skin cancer.
ultOpinion is ultimately determined by the feelings, and not by the intellect.
ultOur ultimate goal is to establish world peace.
ultUltimately, space flight will be beneficial to all mankind.
ultHe put on sunglasses to protect his eyes from ultraviolet rays.
ultUltraviolet rays are harmful to us..
ultI'd like you to have an ultrasound.
ultThe notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.
ultThe ultimate question for me is whether I like business.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นมยูเอชที[N] UHT-treated milk, See also: ultra-high temperature-treated milk, Thai definition: นมที่ผ่านการกระบวนการฆ่าเชื้อ
ยูวี[N] UV, See also: ultraviolet, Syn. แสงอัลตราไวโอเลต
ยูเอชที[N] UHT, See also: ultra high temperature, Syn. อุณหภูมิระดับอัลตรา
ขั้นสูงสุด[ADJ] ultimate, See also: elite, Syn. ลำดับสูงสุด, Example: บทลงโทษขั้นสูงสุดของการค้ายาเสพติด คือ การประหารชีวิต
ครั้งสุดท้าย[ADV] finally, See also: ultimately, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: เขาเคยบอกว่า ถ้าเขาจะตาย เขาต้องพยายามดิ้นรนไปนอนหลับตาครั้งสุดท้าย ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขา
ครั้งสุดท้าย[ADJ] last, See also: ultimate, final, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: แผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้ว
จนได้[ADV] in the end, See also: ultimately, finally, Example: แม่เคยเตือนแล้วว่าให้ระวัง แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้
คำขาด[N] ultimatum, See also: finality, Example: พนักงานยื่นคำขาดแก่ผู้บริหารเรื่องการขึ้นเงินเดือน, Thai definition: คำที่พูดออกไปแล้วไม่เปลี่ยนแปลง, ข้อเสนอเด็ดขาด, ข้อเสนอที่ยื่นให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามโดยเด็ดขาด
ล้ำยุค[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำสมัย, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: คุณจะปฏิเสธเทคโนโลยีล้ำยุคไม่ได้
ล้ำสมัย[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำยุค, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: หมอนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมารักษาคนไข้ให้หายจากโรคร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
อเนก[pref.] (anēk-) EN: multi- (pref.) ; many ; plural   FR: multi- (préf.)
อเนกประสงค์[X] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose   
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
อัลตราไวโอเลต[n.] (antrāwaiōlet) EN: ultraviolet ; UV   FR: ultraviolet [m] ; UV [mpl]
แบบหลายมิติ[adj.] (baēp lāi miti) EN: multidimensional   FR: multidimensionnel

CMU English Pronouncing Dictionary
ULTRA    AH1 L T R AH0
ULTIMA    AH1 L T AH0 M AH0
ULTRAIR    AH1 L T R EH2 R
ULTRA'S    AH1 L T R AH0 Z
ULTERIOR    AH0 L T IH1 R IY0 ER0
ULTRAMAR    AH1 L T R AH0 M AA0 R
ULTIMATE    AH1 L T AH0 M AH0 T
ULTIMATUM    AH2 L T AH0 M EY1 T AH0 M
ULTIMATELY    AH1 L T AH0 M AH0 T L IY0
ULTIMATUMS    AH2 L T AH0 M EY1 T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ultimo    (j) (uh1 l t i m ou)
ultra-    (j) - (uh2 l t r @ -)
ulterior    (j) (uh1 l t i@1 r i@ r)
ultimata    (n) (uh2 l t i m ei1 t @)
ultimate    (j) (uh1 l t i m @ t)
ultimatum    (n) (uh2 l t i m ei1 t @ m)
ultimately    (a) (uh1 l t i m @ t l ii)
ultimatums    (n) (uh2 l t i m ei1 t @ m z)
ultrasonic    (j) (uh2 l t r @ s o1 n i k)
ultra vires    (j) - (uh2 l t r @ - v ai1 @ r ii z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kultur(n) |die, pl. Kulturen| วัฒนธรรม, ความศิวิไล
Resultat(n) |das, pl. Resultate| ผลลัพธ์, See also: das Ergebnis
Resultate(n) |pl.|, See also: das Resultat
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
gültig(adj) ที่มีผลใช้ได้ (บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Die Fahrkarte ist nicht gültig in Schnellzügen. ตั๋วนี้ใช้สำหรับรถเร็วไม่ได้ , See also: Related: gelten, Gültigkeit, Geltung
Schulter(n) |die, pl. Schultern| ไหล่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ultimatum {n} | Ultimaten {pl}ultimatum | ultimata; ultimatums [Add to Longdo]
Ultimo {m}; letzter Tag des Monats | per Ultimo | bis Ultimolast (day) of the month | by the end of the month | till the last minute [Add to Longdo]
Ultra...ultra [Add to Longdo]
Ultrakurzwelle {f} | Ultrakurzwellen {pl}ultra-short wave | ultra short waves [Add to Longdo]
Ultrakurzwellenbereich {m}ultrahigh frequency [Add to Longdo]
Ultrakurzwellensender {m} | Ultrakurzwellensender {pl}ultra short wave transmitter | ultra short wave transmitters [Add to Longdo]
Ultraschall {m}ultrasonics [Add to Longdo]
Ultraschallfrequenz {m}superaudio frequency [Add to Longdo]
Ultraschallwelle {f} | Ultraschallwellen {pl}ultrasonic wave | ultrasonic waves [Add to Longdo]
Ultraschallwellen {pl}supersonics [Add to Longdo]
Ultraschalluntersuchung {f}ultrasonic testing [Add to Longdo]
Ultraviolett {n} (UV)ultraviolet (UV) [Add to Longdo]
Ultrawelle {f} | Ultrawellen {pl}ultrasound | ultrasounds [Add to Longdo]
ultimativ {adj}given as an ultimatum [Add to Longdo]
ultramarin {adj}ultramarine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超声[chāo shēng, ㄔㄠ ㄕㄥ, / ] ultrasonic, #7,364 [Add to Longdo]
紫外线[zǐ wài xiàn, ㄗˇ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] ultraviolet ray, #8,417 [Add to Longdo]
超声波[chāo shēng bō, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄅㄛ, / ] ultrasound (scan), #23,655 [Add to Longdo]
最后通牒[zuì hòu tōng dié, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, / ] ultimatum, #37,687 [Add to Longdo]
超高速[chāo gāo sù, ㄔㄠ ㄍㄠ ㄙㄨˋ, ] ultra high speed, #40,514 [Add to Longdo]
超短波[chāo duǎn bō, ㄔㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄅㄛ, ] ultra short wave (radio); UHF, #70,690 [Add to Longdo]
归根结蒂[guī gēn jié dì, ㄍㄨㄟ ㄍㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ, / ] ultimately; in the final analysis; after all; when all is said and done, #94,719 [Add to Longdo]
超音波[chāo yīn bō, ㄔㄠ ㄅㄛ, ] ultrasound; ultrasonic wave, #116,039 [Add to Longdo]
哀的美敦书[āi dí měi dūn shū, ㄞ ㄉㄧˊ ㄇㄟˇ ㄉㄨㄣ ㄕㄨ, / ] ultimatum (loan), #377,757 [Add to Longdo]
哀的美敦[āi dí měi dūn, ㄞ ㄉㄧˊ ㄇㄟˇ ㄉㄨㄣ, ] ultimatum (loan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
システム障害[システムしょうがい, shisutemu shougai] system fault [Add to Longdo]
テスト結果[テストけっか, tesuto kekka] test results [Add to Longdo]
データマルチプレクサ[でーたまるちぷれくさ, de-tamaruchipurekusa] data multiplexer [Add to Longdo]
データ依存形障害[データいぞんがたしょうがい, de-ta izongatashougai] data-sensitive fault [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
紫外線[しがいせん, shigaisen] ultraviolette_Strahlen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ult
      adj 1: in or of the month preceding the present one; "your
             letter received on the 29th ult" [syn: {ultimo}, {ult}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top