ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ugh

AH1 G   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ugh-, *ugh*
English-Thai: Longdo Dictionary
cough up(vi slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ugh[INT] คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือความไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ugh(อูค,อู) interj. คำอุทานแสดงความรังเกียจไม่พอใจหรืออื่น ๆ
abought(อะบิท') pt. & pp. ของ aby
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
although(ออล' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, Syn. though, even though
aught(ออท) n. สิ่งใด ๆ ,ส่วนใด,ศูนย์ -adv. ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม., Syn. ought,zero,whatsoever
belly laughn. การหัวเราะอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง
besought(บิซอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ beseech
bethought(บิธอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bethink
borough(เบอ'โร) n. เขตเทศบาลที่เล็กกว่าเมือง,เขตเลือกตั้ง
bough(เบา) n. กิ่งไม้ -Conf. branch

English-Thai: Nontri Dictionary
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม
AS as though(adv) ราวกับว่า,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
AS as though(con) คล้ายกับว่า, ยังกับว่า
aught(n) ส่วนใด,สิ่งหนึ่งสิ่งใด,สิ่งใดๆ
besought(vt) pt และ pp ของ beseech
bethought(vt) pt และ pp ของ bethink
borough(n) เขตเลือกตั้ง
bough(n) คาคบไม้,กิ่งไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ugh -- eggs, omelette.เอ่อ เละเป็นไข่ต้มเลยล่ะ The San Lorenzo Job (2010)
Ugh no, I didn't. I just...ไม่มีอะไรหรอก แค่... Maniac (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อี๊[INT] ugh, Syn. ยี้, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmkhit) EN: food for thought   
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
ไอแห้ง[n. exp.] (ai haēng) EN: dry cough   FR: toux sèche [f]
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phān) EN: skim (through) ; read through   FR: feuilleter ; parcourir
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer   FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser

CMU English Pronouncing Dictionary
UGH AH1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ugh (uh) ˈɜːʳ (@@1)

German-Thai: Longdo Dictionary
Flughafen(n) |der, pl. Flughäfen| สนามบิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あはは[, ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly) [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] karnaugh map [Add to Longdo]
スルー[するー, suru-] through [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole [Add to Longdo]
スルー接続[スルーせつぞく, suru-setsuzoku] through-connect [Add to Longdo]
ドーターカード[どーたーかーど, do-ta-ka-do] daughter card [Add to Longdo]
ドータカード[どーたかーど, do-taka-do] daughter card [Add to Longdo]
ヒューズネットワークシステムズ[ひゅーずねっとわーくしすてむず, hyu-zunettowa-kushisutemuzu] Hughes Network Systems [Add to Longdo]
プリントスルー[ぷりんとするー, purintosuru-] print through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ugh \Ugh\ ([oo^]), interj.
     An exclamation expressive of disgust, horror, or recoil. Its
     utterance is usually accompanied by a shudder.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top