ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trotz

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trotz-, *trotz*
German-Thai: Longdo Dictionary
trotz(Präp.) ถึงแม้, ทั้งๆ ที่
trotzถึงแม้
trotzdem(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น เช่น Es gab Stau auf der Autobahn, trotzdem kommt er pünktlich. รถติดบนทางด่วน ถึงอย่างนั้นเขามาถึงตรงเวลา, See also: Related: obwohl, trotz

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trotz {m} | jdm. zum Trotz | seinen Warnungen zum Trotzdefiance | in defiance of sb. | despite his warnings [Add to Longdo]
Trotz {m}; trotziges Verhaltencontrariness [Add to Longdo]
Trotz bietento face [Add to Longdo]
trotz; ungeachtet; ungeschadet {prp; +Genitiv (+Dativ)} | trotz aller Ermahnungen; ungeachtet aller Ermahnungen | trotz allem; trotz alledemin spite of; despite | despite all warnings | in spite of everything [Add to Longdo]
trotzdem; dennoch; gleichwohl {adv}nevertheless [Add to Longdo]
trotzdem {conj}even though [Add to Longdo]
trotzdem; nichtsdestotrotznonetheless [Add to Longdo]
trotzdem; dennoch; gleichwohl; irgendwieanyhow [Add to Longdo]
trotzen; die Stirn bieten; sich widersetzen | trotzend; die Stirn bietend; sich widersetzend | getrotzt; die Stirn geboten; widersetzt | trotzt | trotzteto defy | defying | defied | defies | defied [Add to Longdo]
trotzen; Trotz bietento outbrave [Add to Longdo]
trotzend {adj} | trotzender | am trotzendstendefying | more defying | most defying [Add to Longdo]
trotzig; aufsässig; herausfordernd {adj} | trotziger; aufsässiger; herausfordernder | am trotzigsten; am aufsässigsten; am herausforderndstendefiant | more defiant | most defiant [Add to Longdo]
trotzig {adv}defiantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  trotz /trɔts/
   despite; in spite of

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top