ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trawl net

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trawl net-, *trawl net*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trawl net มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trawl net*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัดลาก[N] kind of fish-trap, See also: trawl net, drag net, Syn. อวนลาก, Thai definition: เครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดลาก [n.] (katlāk) EN: seine ; fish-trap ; trawl net ; drag net   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleppnetz {n} | Schleppnetze {pl} | Fischfang mit Schleppnetzen (industrieller Fischerei)trawl; trawl net | trawls; trawl nets | trawl netting (industrial fishing) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  trawl net
      n 1: a conical fishnet dragged through the water at great depths
           [syn: {trawl}, {dragnet}, {trawl net}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top