ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อวนลาก

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวนลาก-, *อวนลาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวนลาก[N] otter trawl, See also: trawl, Syn. กัดลาก, Example: ชาวบ้านแถบนี้จับปลาด้วยการใช้อวนลาก, Count unit: ปาก, Thai definition: อวนชนิดที่ใช้ผูกตอนกลางอวนไว้กับเรือจับปลาริมตลิ่งโดยใช้คนลากวงอวนเข้าหาตลิ่ง ปลาถูกติดอยู่ในวงอวนต้อนไปจนริมตลิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อวนลากน. อวนชนิดที่ใช้ผูกตอนกลางอวนไว้กับเรือ คนหนึ่งอยู่ข้างตลิ่งยึดคันไม้ชายอวนข้างหนึ่งไว้ และอีกคนหนึ่งจับคันไม้ชายอวนอีกข้างหนึ่งเดินลุยนํ้าเป็นรูปครึ่งวงกลมเข้าตลิ่ง, กัดลาก ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They spruced up the cannery and renovated their house.เรายังคงครองเรืออวนลากอีกตั้ง 95 %ของอ่าวนี้ Dark Shadows (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวนลาก[n. exp.] (uan lāk) EN: otter trawl ; trawl   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trawl[N] อวนลาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top