ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

topper

T AA1 P ER0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topper-, *topper*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
topper(ทอพ'เพอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่ชั้นยอด,ผู้ตัดยอด (ต้นไม้) ออก,เครื่องตัดยอดต้นไม้ออก,บุคคลชั้นยอด. =top hat (ดู) ,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ห้าม,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ทำให้อุดตัน,จุก. vt. ปิด,อุด,จุก., Syn. plug

English-Thai: Nontri Dictionary
stopper(n) สิ่งกีดขวาง,จุก,ผู้หยุด,ผู้ห้าม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Topper.พาดหัว... . National Treasure: Book of Secrets (2007)
And in this crazy world, everybody wants to grow toppers and rankers.และโลกบ้าบอใบนี้ ทุกคนจ้องแต่จะเอาตัวเองให้อยู่จุดสูงสุด Like Stars on Earth (2007)
Translated by Simply Releases Toppers Tokke and bitem. Monitoring and Tokke Suurtjeแปลไทยโดย Thaisubtitle ขอขอบคุณ noppasith, hohoho108, noonengza และทุกท่านที่ช่วยกันแปล Astro Boy (2009)
He did write an iconic chart topper-- "Sailing."เขาเป็นคนแต่งเพลง ที่ติดท็อปชาร์ต "Sailing" Britney/Brittany (2010)
Me and this guy, Topper. You know Topper?ฉันและผู้ชายคนนี้, ท็อปเปอร์ คุณจะรู้ว่าท็อปเปอร์? Killing Them Softly (2012)
So, yeah, Topper--ดังนั้นใช่ Topper-- Killing Them Softly (2012)
So, Topper, yeah, Topper... he feels responsible and, you know, he's an old guy.ดังนั้นท็อปเปอร์ใช่ท็อปเปอร์ ... เขารู้สึกมีความรับผิดชอบและคุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่แต่งตัวประหลาดเก่า Killing Them Softly (2012)
# So drop an old copper Inside Ernest's old topperขอเพียงเศษเงิน ใส่หมวกมาให้ฉัน Ernest & Celestine (2012)
Synchronized lady dancing to a Mariah Carey chart topper is not lame.การที่ผู้หญิงประสานเสียงไปถึงที่หนึ่งได้เนี่ย มันไม่กระจอกเลยนะ! Pitch Perfect (2012)
I believe in the little tree topper.ฉันเชื่อมั่นในดาวดวงน้อยนั่น The Born-Again Identity (2012)
Incorrect. Toppers. You are a topper, my friend.ไม่ใช่ พวกข่มต่างหาก เนายเป็นพวกชอบข่ม เืพื่อนเอ๋ย I Helu Pu (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork   FR: bouchon [m] ; bonde [f]
ผ่าน[v.] (phān) EN: stop at   FR: s'arrêter ; stopper
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate   FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate   FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
หยุดกึก[v. exp.] (yut keuk) EN: stop suddenly ; stop abruptly ; come to a sudden stop   FR: stopper soudainement
หยุดเครื่อง[v. exp.] (yut khreūang) FR: arrêter une machine ; stopper une machine

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPPER    T AA1 P ER0
TOPPERS    T AA1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topper    (n) tˈɒpər (t o1 p @ r)
toppers    (n) tˈɒpəz (t o1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaustück {n} | Schaustücke {pl}topper | toppers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エストッペル[, esutopperu] (n) estoppel [Add to Longdo]
ストッパー[, sutoppa-] (n) stopper; (P) [Add to Longdo]
セン[, sen] (n-suf) stopper; bottle cap; (P) [Add to Longdo]
トッパー[, toppa-] (n) topper; (P) [Add to Longdo]
ドアストッパー[, doasutoppa-] (n) doorstopper [Add to Longdo]
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug) [Add to Longdo]
共栓[ともせん, tomosen] (n) stopper [Add to Longdo]
止め[どめ, dome] (suf) (See 下痢止め) (something) stopper (e.g. geridome is medicine for diarrhea) [Add to Longdo]
[せん, sen] (n) stopper; cork; stopcock; (P) [Add to Longdo]
瓶の栓[びんのせん, binnosen] (n) bottle stopper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Topper \Top"per\, n.
   1. One that tops, in any sense of the verb; specif.:
    (a) A cover of a top layer or part. [Colloq.]
    (b) One that excels, surpasses, or is extraordinary of its
      kind. [Slang]
    (c) Any device for cutting off tops; as, a turnip topper.
    (d) One who tops steel ingots.
    (e) A three-square float (file) used by comb makers.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A top hat. [Slang or Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. Tobacco left in the bottom of a pipe bowl; -- so called
    from its being often taken out and placed on top of the
    newly filled bowl. Also, a cigar stump. [Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 topper
   n 1: a worker who makes or adds the top to something
   2: a worker who cuts tops off (of trees or vegetables etc.)
   3: the person who is most outstanding or excellent; someone who
     tops all others; "he could beat the best of them" [syn:
     {best}, {topper}]
   4: an exceedingly good witticism that surpasses all that have
     gone before
   5: a woman's short coat
   6: a man's hat with a tall crown; usually covered with silk or
     with beaver fur [syn: {dress hat}, {high hat}, {opera hat},
     {silk hat}, {stovepipe}, {top hat}, {topper}, {beaver}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top