Search result for

tony

(63 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tony-, *tony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tony[ADJ] ทันสมัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antonym(แอน' โทนิม) adj. คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
charactonymn. ศัพท์หรือชื่อที่ใช้แสดงถึงลักษณะเฉพาะของคน ๆ หนึ่ง
cryptonym(คริพ'โทนิม) n. ชื่อแฝง,นามแฝง
gluttony(กลัท'ทะนี) n. การกินและดื่มมากเกินไป,ความตะกละ, Syn. voracity
metonym(เมท'ทะนิค) n. คำเรียกชื่อสิ่งหนึ่งโดยการใช้อีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันแทน
monotony(มะนอท'โทนี) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ความซ้ำซาก,การมีเสียงเดียว,การไม่มีเสียงสูงต่ำ, Syn. uniformity
stony(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless

English-Thai: Nontri Dictionary
antonym(n) คำตรงข้าม
gluttony(n) ความตะกละ,การสวาปาม,การเขมือบ,การยัด
monotony(n) ความน่าเบื่อ,ความซ้ำซาก
stony(adj) แข็งเหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tony,โทนี่ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Then I met Tony.เพราะฉันพบโทนี Joy (2008)
Tony Curtis.tony curtis... Episode #1.5 (2008)
- I'm sure you are, Tony.-เข้าใจแล้ว โทนี่ Body of Lies (2008)
Tony, you have a go.โทนี่ จัดการได้ Body of Lies (2008)
His horse is named Tony; Did you know that?ม้าของเขาชื่อโทนี่ คุณรู้ไหม Changeling (2008)
Tony Bennett, Toni Morrison,โทนี่ เบนเน็ต โทนี่ มอร์ริสัน Burn After Reading (2008)
Tony sang The Best is Yet to Come.- ฮาร์ดบอดี้ ฟิตเนสเซนเตอร์ - โทนี่ร้องว่า สิ่งที่ดีที่สุดยังไม่มา Burn After Reading (2008)
Tony Bennett.โทนี่ เบนเน็ต Burn After Reading (2008)
I'm number one! Tony Montana!โลกนี้เป็นของเรา ! Gomorrah (2008)
I'm Tony Montana!- กูนี่แหละเจ้าพ่อ ! - ใช่ Gomorrah (2008)
Tony!โทนี่ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tonyI saw a little boy called Tony Evans.
tonyThe boy I helped is Tony.
tonyTony can play tennis very well.
tonyWhen does Tony study?
tonyCome on, Tony.
tonyEveryone always speaks well of Tony.
tonyTony will call with another price increase, I know that.
tonyTony was a good, strong boy.
tonyTony looked down at his dirty old shoes.
tonyTony can run fastest in our class.
tonyTony did not want to work in a shop or a factory.
tonyWho likes Tony?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken   
คำต่าง[n. exp.] (kham tāng) FR: antonyme [m]
คำที่มีความหมายตรงกันข้าม[n. exp.] (kham thī mī khwām māi trongkankhām) EN: antonym   FR: antonyme [m]
ความเหนื่อยหน่าย[n.] (khwām neūay-nāi) EN: boredom ; monotony ; tedium   
ความซ้ำซาก[n.] (khwām samsāk) EN: monotony   

CMU English Pronouncing Dictionary
TONY    T OW1 N IY0
TONYA    T AA1 N Y AH0
TONYS    T OW1 N IY0 Z
TONY'S    T OW1 N IY0 Z
TONYES    T OW1 N Y AH0 Z
TONYA'S    T AA1 N Y AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tony    (n) (t ou1 n ii)
Tonyrefail    (n) (t o2 n i r e1 f ei l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schick {adj} | schicker | am schickstentony | tonier | toniest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
アトニー[, atoni-] (n) (physiological) atony (ger [Add to Longdo]
アントニム[, antonimu] (n) antonym [Add to Longdo]
イセリア介殻虫[イセリアかいがらむし;イセリアカイガラムシ, iseria kaigaramushi ; iseriakaigaramushi] (n) (uk) cottony cushion scale (species of scale insect, Icerya purchasi) [Add to Longdo]
ウェッデル海豹[ウェッデルあざらし;ウェッデルアザラシ, uedderu azarashi ; uedderuazarashi] (n) (uk) Weddell seal (Leptonychotes weddellii) [Add to Longdo]
カレントニュース[, karentonyu-su] (n) current news [Add to Longdo]
スポットニュース[, supottonyu-su] (n) spot news [Add to Longdo]
トニータイ[, toni-tai] (n) tony tie; (P) [Add to Longdo]
ネットニュース[, nettonyu-su] (n) {comp} net news; network news; Usenet [Add to Longdo]
ノートンユーティリティ[, no-tonyu-teiritei] (n) {comp} Norton Utilities [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットニュース[ねっとにゅーす, nettonyu-su] net news, network news, Usenet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tony \To"ny\, n.; pl. {Tonies}. [Abbrev. from Anthony.]
   A simpleton. --L'Estrange.
   [1913 Webster]
 
      A pattern and companion fit
      For all the keeping tonies of the pit.  --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top