ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thriv

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thriv-, *thriv*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thrive(vi) เจริญเติบโตดี, See also: ต้นไม้ เจริญงอกงาม, Syn. grow
thrive(vi) ประสบความสำเร็จ, See also: เจริญรุ่งเรือง, สำเร็จผล, Syn. advance, succeed
thrive on(phrv) เติบโตด้วยการกิน (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thrive(ไธรฟว) vi. เจริญ, เติบโต, ก้าวหน้า, งอกงาม, เฟื่องฟู, รุ่งเรือง., See also: thriving adj., Syn. flourish, wax

English-Thai: Nontri Dictionary
thrive(vi) เจริญ, เติบโต, งอกงาม, สมบูรณ์, เฟื่องฟู, ก้าวหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
thrive(vi) เจริญ เติบโต ก้าวหน้า รุ่งเรือง eg. The plants will not thrive unless you water them.
thrive on(vt) อยากเพลิดเพลินกับสิ่งที่ปกติแล้วถือว่าทำได้ยาก, Syn. กระสัน อยากจะทำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thrivFirst thrive and then wife.
thrivHe that will thrive must ask leave of his wife.
thrivHis business has begun to thrive at last.
thrivIll weeds are sure to thrive. [ Proverb ]
thrivThe shortage of water means that plants cannot thrive.
thrivWhat is it you thrive?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
thrive
thrived
thrives
thriving

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thrive
thrived
thriven
thrives
thriving

WordNet (3.0)
thrive(v) make steady progress; be at the high point in one's career or reach a high point in historical significance or importance, Syn. flourish, prosper, fly high

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Thrive

v. i. [ imp. Throve r Thrived p. p. Thrived or Thriven p. pr. & vb. n. Thriving. ] [ OE. þriven, Icel. þrīfask; probably originally, to grasp for one's self, from þrīfa to grasp; akin to Dan. trives to thrive, Sw. trifvas. Cf. Thrift. ] 1. To prosper by industry, economy, and good management of property; to increase in goods and estate; as, a farmer thrives by good husbandry. [ 1913 Webster ]

Diligence and humility is the way to thrive in the riches of the understanding, as well as in gold. I. Watts. [ 1913 Webster ]

2. To prosper in any business; to have increase or success. “They by vices thrive.” Sandys. [ 1913 Webster ]

O son, why sit we here, each other viewing
Idly, while Satan, our great author, thrives? Milton. [ 1913 Webster ]

And so she throve and prospered. Tennyson. [ 1913 Webster ]

3. To increase in bulk or stature; to grow vigorously or luxuriantly, as a plant; to flourish; as, young cattle thrive in rich pastures; trees thrive in a good soil. [ 1913 Webster ]

Thriven

p. p. of Thrive. [ 1913 Webster ]

Thriver

n. One who thrives, or prospers. [ 1913 Webster ]

Thrivingly

adv. In a thriving manner. [ 1913 Webster ]

Thrivingness

n. The quality or condition of one who thrives; prosperity; growth; increase. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生意兴隆[shēng yì xīng lóng, ㄕㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ,     /    ] thriving and prosperous business or trade #25,476 [Add to Longdo]
勃发[bó fā, ㄅㄛˊ ㄈㄚ,   /  ] thrive; prosper; break out #42,160 [Add to Longdo]
勃勃[bó bó, ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ,  ] thriving; vigorous; exuberant #45,976 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繁栄[はんえい, han'ei] (n, vs) prospering; prosperity; thriving; flourishing; (P) #10,066 [Add to Longdo]
根笹;千里竹[ねざさ, nezasa] (n) dwarf bamboo (varieties that thrive in western Japan) [Add to Longdo]
商売繁盛[しょうばいはんじょう, shoubaihanjou] (n, vs) thriving (prosperous) business; rush of business [Add to Longdo]
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u, vt) (1) (See 槍を振るう, 奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive [Add to Longdo]
生い茂る;生茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r, vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance [Add to Longdo]
盛んな商売[さかんなしょうばい, sakannashoubai] (n) thriving business [Add to Longdo]
賑あう[にぎあう, nigiau] (v5u, vi) (incorrect variant of 賑わう) (See 賑わう) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people [Add to Longdo]
賑わう[にぎわう, nigiwau] (v5u, vi) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people; (P) [Add to Longdo]
繁盛(P);繁昌[はんじょう, hanjou] (n, vs) prosperity; flourishing; thriving; (P) [Add to Longdo]
流行る[はやる, hayaru] (v5r, vi) (1) to be popular; to come into fashion; (2) to be prevalent; to spread widely (e.g. disease); to be endemic; (3) to flourish; to thrive; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top