ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taxpayer

T AE1 K S P EY2 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taxpayer-, *taxpayer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taxpayer(n) ผู้เสียภาษี, See also: ผู้ชำระภาษี, Syn. voter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taxpayer(แทคซฺ'เพเออะ) n. ผู้เสียภาษี, ผู้ชำระภาษี, อาคารที่เก็บค่าเช่าเพียงพอสำหรับจ่ายค่าภาษีโรงเรือนหรือที่ดินเท่านั้น, See also: taxpaying adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
taxpayer(n) ผู้เสียภาษีอากร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's tough you know they're putting some taxpayer shareholder money into helping and who can say?มันเป็นเรื่องยาก คุณก็รู้ พวกเขาเอาเงินภาษีบางส่วนของผู้ถือหุ้นไปทำสังคมสงเคราะห์ แล้วใครจะว่าอะไรได้? The Corporation (2003)
But that money should be going to the taxpayers to decide what to do.แต่เงินนั้นควรให้ผู้จ่ายภาษี เป็นคนตัดสินใจว่าจะเอาไปทำอะไร The Corporation (2003)
She needs to be fired She's a waste of taxpayer moneyนังนี่ต้องถูกไล่ออก เสียค่าภาษีไปเปล่าๆ Windstruck (2004)
I'm a taxpayer and I'm a citizen.ผมเป็นพลเมืองรัฐที่เสียภาษี Alpha Dog (2006)
Since this is such a tremendous waste of taxpayer money, the least we could do is get the spelling right.TraditionaIist. Say we do create this new branch. Deja Vu (2006)
You also gave away $4.5 million in taxpayer money.นายเสียเงินไป4.5ล้าน มันเป็นเงินภาษีเรา. Chuck Versus the Break-Up (2008)
Your taxpayer dollars at work.Your taxpayer dollars at work. Page Turner (2008)
That's a lot of taxpayer dollars being spent to solve a public service murder.มีภาษีจำนวนมหาศาลให้ใช้ในการไขคดีอาชญากรรมสินะ Memoriam (2008)
Yeah, well, that's taxpayer dollars, Miss Dunham, and I haven't approved that.ใช่, เอ่อ นั่นเป็นเงินภาษี มิสดันแฮม และผมไม่อนุญาตให้ทำอย่างนั่น Bound (2009)
That ring cost the taxpayers a fortune, Bartowski.แหวนนั่นมาจากเงินภาษีนะ บาทาวสกี้ Chuck Versus the First Kill (2009)
And I know you'll stay out of jack's hair. Thomson blew away too many taxpayer dollarsฉันรู้ว่านายจะไม่แตะต้องแจ๊ค You Don't Know Jack (2010)
We're only asking for 50, 000 bucks of taxpayer money so that FBI agents can play Texas hold 'em.เราขอเงินแค่ห้าหมื่นเหรียญ จากเงินภาษี เพื่อที่เจ้าหน้าที่เอฟบีไอ จะได้เล่นเท็กซัสโฮลด์เด็ม Snake Eyes (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taxpayerEach taxpayer has the right to know where his money goes.
taxpayerI want to work from the taxpayers' point of view.
taxpayerTaxpayers are angry about the inefficiency in government spending.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร่ส่วย(n) taxpayer for exemption from recruitment, Example: หน้าที่ของไพร่ส่วยจะต้องหาของมาส่งราชการทุกปีมิได้ขาด, Count Unit: คน, กอง, Thai Definition: พวกไพร่หลวงที่ไม่ต้องการเข้าประจำการ แต่ต้องหาสิ่งของใช้ในราชการส่งมาแทนทุกปี, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เสียภาษี[phū sīa phāsī] (n, exp) EN: taxpayer ; tax-payer  FR: contribuable [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TAXPAYER T AE1 K S P EY2 ER0
TAXPAYERS T AE1 K S P EY2 ER0 Z
TAXPAYER'S T AE1 K S P EY2 ER0 Z
TAXPAYERS' T AE1 K S P EY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taxpayer (n) tˈækspɛɪər (t a1 k s p ei @ r)
taxpayers (n) tˈækspɛɪəz (t a1 k s p ei @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纳税人[nà shuì rén, ㄋㄚˋ ㄕㄨㄟˋ ㄖㄣˊ, / ] taxpayer, #7,907 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steuerzahler { m } | Steuerzahler { pl }taxpayer | taxpayers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
住民納税者[じゅうみんのうぜいしゃ, juuminnouzeisha] (n) resident taxpayer [Add to Longdo]
多額納税者[たがくのうぜいしゃ, tagakunouzeisha] (n) top taxpayer [Add to Longdo]
納税義務者[のうぜいぎむしゃ, nouzeigimusha] (n) taxpayer [Add to Longdo]
納税者[のうぜいしゃ, nouzeisha] (n) taxpayer [Add to Longdo]
非住民納税者[ひじゅうみんのうぜいしゃ, hijuuminnouzeisha] (n) non-resident taxpayer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Taxpayer \Tax"pay`er\, n.
     One who is assessed and pays a tax.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  taxpayer
      n 1: someone who pays taxes

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top