Search result for

tallier

(60 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tallier-, *tallier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tallier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tallier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
1909. I'll set it up for you.1909. ich installiere es für Sie. The Changeling (1980)
We didn't have time to plant bugs.Es war keine Zeit, Mikros zu installieren. The Umbrella Coup (1980)
He was installing communication equipment for us.Er installierte Kommunikationsausrüstung für uns. Wolfen (1981)
But the coach here had just convinced me that the ONLY way to stop all these thefts... is to install a complete security system.Mein Coach hier hat mich überzeugt, eine Alarmanlage zu installieren. Tempered Steele (1982)
Since you've circumvented so many burglar alarms... I thought you'd be just the chap to install oneDu kennst dich mit Alarmanlagen aus, womöglich könntest du eine installieren. Tempered Steele (1982)
If the men who installed the system cannot breech it... then I'd have to say it's foolproof.Wenn die, die das System installiert haben, es nicht überwinden können, dann ist es wohl narrensicher. Tempered Steele (1982)
Second teletype installed?Zweiter Fernschreiber installiert? Annie (1982)
It is voice-activated. It was installed for their test pilot.Es wird durch die Stimme aktiviert und wurde für ihre Testpiloten installiert. Firefox (1982)
Yeah, it pulled up while you were inside... so I slipped out and attached a homer to it.Ja, er fuhr vor, als Sie drinnen waren, deshalb habe ich eine Wanze installiert. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
He wanted this special order installed in his office no later than tomorrow morning.Er will, dass das hier bis morgen früh in seinem Büro installiert wird. Superman III (1983)
Yes, and it was provided by Rising Sun.Und die installiert Rising Sun. The Lift (1983)
If I was stupid, which I'm not... one chip could make me smart.Wenn man geistig beschränkten Leuten in den Kopf einen Computer installiert, können sie klar denken. The Lift (1983)
Get the chopper back to the hangar and install the missiles.Nehmen Sie den Hubschrauber und installieren Sie die Raketen. The Battle of Bel Air (1984)
For you. Don't tell me. This is KITT's new memory.Du musst nah genug an ihn rankommen, damit du den CPU installieren kannst. Lost Knight (1984)
The firing mechanism has been installed.Der Abschussmechanismus ist bereits installiert. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
You set up their security system down there.Sie haben ihr Sicherheitssystem installiert. Savior (1984)
You set up security systems, you catch spies, you protect the country.Du installierst Sicherheitssysteme, fängst Spione und beschützt das Land. The Artful Dodger (1984)
The holographic synthesizers will be installed before nightfall.Die holografischen Synthesizer werden noch heute Abend installiert. The Deception (1984)
By the way, only Galen, my chief systems technician...Übrigens weiß nur Galen, mein Chef-Systemtechniker, - wie es installiert wird. The Dissident (1984)
AI, you set up the grid and get the last known coordinates.Al, installiere das Raster und besorge die Koordinaten. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
I want a detailed damage report, am I clear?Ich will umgehend eine detallierende Schadensmeldung, verstanden? Das Arche Noah Prinzip (1984)
Set up a sonar probe immediately.Installiert sofort ein Sonar. Dune (1984)
I'll plant this thumper. That should divert it.Ich werde diesen Klopfer installieren, um einen Wurm für eine Weile ablenken. Dune (1984)
Is there anything else you'd like me to install?Soll ich sonst noch was für Sie installieren? Knight Racer (1985)
I developed two new systems.Ich installierte zwei neue Systeme. Knight of the Juggernaut (1985)
Janet, this is a wiretap.Es war im obersten Stock des Macroplex-Gebäudes installiert. Knightlines (1985)
(Holmes) To insure... that the compound would never fall into our enemies' hands... we installed a doomsday device inside the bunker.- Sicher. - Um das Lager vor Feinden zu schützen, installierten wir einen Selbstzerstörungsmechanismus. Sky Knight (1985)
Someone rigged a bomb to my front door, and, uh... he, uh-Jemand hat ein Bombe an meiner Tür installiert. Rudy war gerade mit dem Schloss beschäftigt. Premium Steele (1985)
A guy who installs traps.Ich installiere Fächer. Steele Trying (1985)
Simply a provisional measure until Mr. Steele can install the electronic surveillance... and protection hardware.Nur eine Übergangsmaßnahme, bis Mr. Steele das elektronische System installiert hat. Stronger Than Steele (1985)
Byron Jordan of Jordan Securities will be installing the security system.Byron Jordan von Jordan Securities wird das Sicherheitssystem installieren. Murder Between Friends (1985)
First of all, I install backup security systems for all existing security systems.Zunächst einmal installiere ich für alle Sicherheitssysteme immer noch ein Ersatzsystem. Murder Between Friends (1985)
We could install a whole new security system.Wir könnten ein komplett neues Sicherheitssystem installieren. Murder Between Friends (1985)
But I've been able to install a whole new security system at the Nabuti mansion.Aber ich installierte in der Nabuti-Villa ein komplett neues Sicherheitssystem. Murder Between Friends (1985)
I've moved the conversion chamber to the Legation.Gib mir den Mikrochip und ich werde ihn installieren lassen. The Conversion (1985)
Chris has rigged up a throat-mike, so be sure to listen for my command.Chris hat ein Kehlkopfmikro installiert, also achtet auf mein Kommando. The Hero (1985)
Is that why... you've installed the best bed in the fleet?Hast du deshalb das beste Bett der Flotte installieren lassen? The Rescue (1985)
And now, as the Battlesphere is being installed in the control module...Während das Gefechtssystem im Kontrollmodul installiert wird, würde ich gerne auf unseren Commander anstoßen, War of Illusions (1985)
Now let me install my translation program for this system.Jetzt muss ich nur noch mein Übersetzungsprogramm installieren. War of Illusions (1985)
That needed medicine that he can't get, because we're too busy building bombs with cameras inside them so we can make sure who we kill.Die Medikamente brauchen, die sie nicht bekommen. Weil wir zu beschäftigt damit sind, Bomben mit installierten Kameras zu bauen, damit wir die Richtigen umbringen. Jonathan Smith Goes to Washington (1986)
- Hook up a security system for him.- Ein Sicherheitssystem installieren. That's Our Dad (1986)
But anything this fine usually has a personal signature to it.Wer das installiert, hinterlässt seine Handschrift. Countdown (1986)
A healthy ladle of lard will do for starters.Jetzt brauche ich nur noch die Zeit, um einen Zeitzünder zu installieren. Every Time She Smiles (1986)
I think Khan figured me for a sucker, and I knew the commandant had every cell bugged, so I guess my plan was working.Khan hielt mich für dumm. Ich wusste, dass in allen Zellen Wanzen installiert waren. Mein Plan konnte also funktionieren. The Escape (1986)
So as soon as I got the car horn,Mit der Autohupe konnte ich meine Türglocke installieren. Three for the Road (1986)
We'll set something up in your apartment so you can stay on top of things, okay?Wir installieren etwas in Ihrer Wohnung, damit Sie auf dem Laufenden bleiben, ok? The Eyes Have It (1986)
Mr. Melrose probably has everything set up at your place by now.Mr. Melrose hat bestimmt schon alles installieren lassen in deiner Wohnung. The Eyes Have It (1986)
They say it looks like their system, but said he installed nearly 200 similar systems here in D.C.Sie sagten, es sieht wir ihr System aus, aber auch, dass sie fast 200 ähnliche Systeme in Washington installiert haben. The Pharoah's Engineer (1986)
We put a G model in there.Wir haben da unser G-Modell installiert. The Pharoah's Engineer (1986)
On may the 30th, a man was struck by lightning Putting up a metal weathervane.Am 30. erschlug ein Blitz einen Mann, als er eine Wetterfahne installierte. The Inheritance (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altversion {f}; vorhandene Version {f}; installierte Version {f}legacy version [Add to Longdo]
Installieren {n}plumbing [Add to Longdo]
Installierung {f}installation [Add to Longdo]
deinstallierento uninstall [Add to Longdo]
installierbarinstallable [Add to Longdo]
installieren; einbauen; anbringento install; to instal [Add to Longdo]
installierendinstalling [Add to Longdo]
installiertinstalled [Add to Longdo]
neuinstallierenreinstall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Tallier \Tal"li*er\, n.
     One who keeps tally.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top