Search result for

tableau

(38 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tableau-, *tableau*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tableau[N] ภาพ, See also: รูป, Syn. picture, illustration
tableau curtain[N] ม่านเวทีที่เลื่อนจาก2ข้างเวทีแล้วพบกันตรงกลางเวที, See also: (คำย่อคือ tab)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tableau(แทบ'โล,เทโบล) n. ภาพ,รูป,ฉาก,ละครนิ่ง,เรื่องในละคร,ภาพวาด,ฉากหรือรูปปั้นที่มีชีวิตชีวา pl. tableaux, tableaus
tableau curtainn. ม่านเวทีละครชนิดเป็นกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
tableau(n) ภาพ,ละครนิ่ง,รูป,ฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tableauฉากภาพนิ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a macabre tableau that, in four years, Would prove eerily prescient.ไม่น่าเชื่อว่า 4 ปีถัดมา รูปนี้คือการทำนายล่วงหน้า Mattress (2009)
And this has to be where Gellar and Travis prepared their tableaus.และนี่ก็น่าจะเป็นที่ ที่เกลล่าร์กับทราวิส เตรียมของประกอบฉากไว้ Ricochet Rabbit (2011)
Will Holly be his victim in the Wormwood tableau?ฮอลลี่จะกลายเป็นเหยื่อของเขา ในฉากอุกาบาตล้างโลกรึเปล่า? Ricochet Rabbit (2011)
Wormwood, the next tableau, is supposed to representฉากต่อไป.. อุกาบาตล้างโลก น่าจะเป็นการแสดงถึง Talk to the Hand (2011)
Tell her it's Wormwood, the next tableau.บอกเธอว่ามันคืออุกาบาตล้างโลก ฉากต่อไป Talk to the Hand (2011)
Travis has one tableau left, who knows how many people he'll try to kill next.ทราวิสยังเหลืออีกฉากนึง ใครจะรู้ว่าอีกกี่คน ที่เขาจะฆ่าในครั้งต่อไป Talk to the Hand (2011)
According to the seven keys, the next tableau will be the Lake of Fire.อ้างอิงจากกุญแจเจ็ดดอก ฉากต่อไปก็จะเป็น... ทะเลสาบแห่งไฟ Talk to the Hand (2011)
Travis got everyone's attention by staging his tableaus.ทราวิสได้รับความสนใจจากทุกๆคน ด้วยการแสดงฉากตามรูปวาดของเขา Talk to the Hand (2011)
The Lake of Fire is his next tableau, but mine doesn't require a name, just the right message.ทะเลสาบแห่งไฟ คือฉากต่อไป แต่ของผมไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อ แค่เป็นข้อความที่ถูกต้องก็พอ Talk to the Hand (2011)
My tableau should send Travis right to me. Now he just needs to know where to go.ฉากของผม จะพาทราวิสมาหาผมเอง ตอนนี้ก็เหลือแค่ต้องทำให้เขารู้ว่า จะหาผมได้ที่ไหน Talk to the Hand (2011)
Authorities are still baffled by what appears to be yet another bizarre end of days tableau plaguing the city of Miami.เจ้าหน้าที่ทั้งหมดยังคงสับสน กับภาพอันแปลกประหลาด ที่น่าจะเป็นฉากของวันสิ้นโลก ซึ่งปรากฏอยู่ใจกลางเมืองไมอามี่ Talk to the Hand (2011)
The owners use it twice a year, but I only need it once... for Travis' final tableau.เจ้าของเรือใช้มันปีละสองครั้ง แต่ผมขอแค่ครั้งเดียว... สำหรับฉากสุดท้ายของทราวิส Talk to the Hand (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board   FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
กระดานดำ[n.] (kradān dam) EN: blackboard   FR: tableau (noir) [m]
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
แปรงลบกระดาน[n.] (praēng lop kradān) EN: eraser   FR: brosse à tableau [f]
ตาราง[n.] (tārāng) EN: table ; tabular form ; list   FR: table [f] ; tableau [m] ; grille [f] ; liste [f] ; graphique [m]
วาดภาพ[v.] (wātphāp) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; peindre ; faire un tableau

CMU English Pronouncing Dictionary
TABLEAU    T AH0 B L OW1
TABLEAUX    T AH0 B L OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tableau    (n) (t a1 b l ou)
tableaux    (n) (t a1 b l ou z)
tableau vivant    (n) - (t a2 b l ou - v ii1 v aa n)
tableaux vivants    (n) - (t a2 b l ou - v ii1 v aa n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebendes Bild | lebendige Bildertableau | tableaus [Add to Longdo]
Tableau {n}tableau [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タブロー[, taburo-] (n) (See 板絵) tableau (fre [Add to Longdo]
活人画[かつじんが, katsujinga] (n) tableau vivant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tableau \Ta`bleau"\ (t[.a]`bl[=o]" E. t[a^]b"l[=o]`; 277), n.;
   pl. {Tableaux} (t[.a]`bl[=o]" E. t[a^]b"l[=o]z`). [F., dim.
   fr. L. tabula a painting. See {Table}.]
   1. A striking and vivid representation; a picture.
    [1913 Webster]
 
   2. A representation of some scene by means of persons grouped
    in the proper manner, placed in appropriate postures, and
    remaining silent and motionless.
    [1913 Webster]
 
   3. (Solitaire) The arrangement, or layout, of cards.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tableau
   n 1: a group of people attractively arranged (as if in a
      painting) [syn: {tableau}, {tableau vivant}]
   2: any dramatic scene

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 tableau [tablo]
   index; table; tablet; tabulation
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tableau [tablo]
   scene
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top