Search result for

syndrome

(51 entries)
(0.0752 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -syndrome-, *syndrome*
English-Thai: Longdo Dictionary
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
syndrome[N] อาการของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน, See also: กลุ่มของอาการโรค, Syn. set of symptoms, diagnostic
syndrome[N] ลักษณะเชิงซ้อนต่างๆ ที่บ่งบอกถึงสภาพใดสภาพหนึ่ง, Syn. characteristics, complex

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
syndrome(ซิน'โดรม,ซิน'ดระมี) n. กลุ่มของอาการโรค, See also: syndromic adj.
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syndrome, abstinence; symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, acquired immune deficiency; AIDS; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, acquired immunodeficiency; AIDS; syndrome, acquired immune deficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, afferent loopกลุ่มอาการขดลำไส้ขาเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, couvadeกลุ่มอาการสามีแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, dumpingกลุ่มอาการอาหารเร่งทุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, entrapmentกลุ่มอาการกดประสาทส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, facio-audio-symphalangismกลุ่มอาการใบหน้าและหูวิรูปร่วมกระดูกนิ้วเชื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, femoral hypoplasia-unusual faciesกลุ่มอาการต้นขาด้อยเจริญร่วมใบหน้าประหลาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, fertile eunuchกลุ่มอาการขันทีเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Syndromeกลุ่มอาการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's called stereotypy. It's a syndrome produced by extreme stress.มันเรียกว่า stereotypy มันเป็นอาการเกิดจากความเครียดสูง Squeeze (1993)
It's called, "Gelandensprung Syndrome."ชื่อว่า "โรคกีลาเดนสปรังค์" Junior (1994)
She has the myelodysplastic syndromes, the same illness that took away your wife.เธอป่วยเป็นโรค myelodysplastic syndromes ซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่พรากชีวิต ภรรยาของคุณไปน่ะครับ Crazy First Love (2003)
The condition's come to be known as Goldfield Syndrome.สภาพแบบนี้เราเรียกว่า อาการโกลด์ฟิลด์ 50 First Dates (2004)
Sometimes I wish my wife had Goldfield Syndrome.บางทีชั้นก็อยากให้เมียชั้นทีอาการโกลฟิลด์บ้าง 50 First Dates (2004)
Old maid syndrome!ยัยแก่ขึ้นคานมาแล้ว! My Little Bride (2004)
The Star-Scar Syndrome. (Geostigma)นั่นคือ"โรครอยแผลดวงดาว" Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Uh, Münchausen syndrome by proxy.Munchausen syndrome by proxy. Bedtime Stories (2007)
You'd think she'd get crush syndrome after she was crushed, not two days later.เกิดการอุดของเลือดเลือดฝอย ทำให้เลือดแพร่อยู่แค่ในนั้น Alone (2007)
Is crush syndrome good or bad?ฉันหมายถึงว่า ถ้าเปรียบเทียบกับอะไรอย่างอื่นที่มันสามารถจะเป็นไปได้แล้วล่ะก๊ Alone (2007)
Acute Respiratory Distress Syndrome. ARDS doesn't explain anything, except the breathing.ผมโกหก Crush syndrome Alone (2007)
Crush syndrome.ที่อธิบายเรื่องการหายใจ Alone (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
syndromeIt is not clearly stated in their study if the patients overcame this syndrome during the therapy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวน์ซินโดรม[n. exp.] (Dāo sindrōm) EN: Down's syndrome ; Down syndrome   
กลุ่มอาการดาวน์[n. exp.] (klum ākān Dāo) EN: Down's syndrome ; Down syndrome   
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity   FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SYNDROME    S IH1 N D R OW2 M
SYNDROMES    S IH1 N D R OW2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
syndrome    (n) (s i1 n d r ou m)
syndromes    (n) (s i1 n d r ou m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Syndrom {n} | Syndrome {pl}syndrome | syndromes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
QT延長症候群[キューティーえんちょうしょうこうぐん, kyu-tei-enchoushoukougun] (n) long QT syndrome [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
むずむず足症候群;むずむず脚症候群[むずむずあししょうこうぐん, muzumuzuashishoukougun] (n) Restless Leg Syndrome; RLS [Add to Longdo]
アイゼンメンゲル症候群[アイゼンメンゲルしょうこうぐん, aizenmengeru shoukougun] (n) Eisenmenger syndrome [Add to Longdo]
アイソレーションシンドローム[, aisore-shonshindoro-mu] (n) isolation syndrome [Add to Longdo]
アジソン症候群[アジソンしょうこうぐん, ajison shoukougun] (n) Addison's syndrome [Add to Longdo]
アスペルガー症候群[アスペルガーしょうこうぐん, asuperuga-shoukougun] (n) Asperger's syndrome [Add to Longdo]
アダムスストークス症候群[アダムスストークスしょうこうぐん, adamususuto-kusu shoukougun] (n) Adams-Stokes syndrome [Add to Longdo]
アントン症候群[アントンしょうこうぐん, anton shoukougun] (n) Anton's syndrome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
症候群[zhèng hòu qún, ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, ] syndrome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Syndrome \Syn"dro*me\, n. [NL., from Gr. ?; sy`n with + ? a
   course, a running.]
   1. Concurrence. [R.] --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A group of symptoms occurring together that are
    characteristic and indicative of some underlying cause,
    such as a disease.
    [1913 Webster]
 
   3. generally, a pattern of characteristics or behaviors
    occurring together, that are sufficiently common and
    distinctive to indicate that they are due to a known
    cause.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 syndrome
   n 1: a complex of concurrent things; "every word has a syndrome
      of meanings"
   2: a pattern of symptoms indicative of some disease

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Syndrome [zɵndroːmə] (n) , pl.
   syndromes
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top