Search result for

หลักสูตร

(46 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลักสูตร-, *หลักสูตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักสูตร[N] course, See also: syllabus, curriculum, programme, Example: ในปี 2517 ไทยเริ่มปฏิรูปการศึกษา มีการเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อให้เด็กเรียน เพื่อการกระทำจริงมากขึ้น, Thai definition: รายวิชาที่กำหนดไว้ให้ศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรน. ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curriculaหลักสูตร [TU Subject Heading]
Curriculumหลักสูตร [การแพทย์]
Curriculum, Competency Basedหลักสูตรตามเกณฑ์ความสามารถ [การแพทย์]
Curriculum, Coreหลักสูตรแบบแกนวิชา [การแพทย์]
Curriculum, Integratedหลักสูตรแบบบูรณาการ [การแพทย์]
Curriculum, Subject Centeredหลักสูตรเนื้อหาวิชา [การแพทย์]
Curriculum, Subjectedหลักสูตรเนื้อหา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I so enjoyed your sutra, especially the part about not being a victim.ฉันชอบหลักสูตรของท่านมาก โดยเฉพาะตอนที่บอกว่า อย่าตกเป็นเหยื่อ The Love Guru (2008)
'Course it is.มันมีอยู่ในหลักสูตร Doubt (2008)
From his writings. Psychological characterisations.จากหลักสูตรเรื่อง \"จิตเภท\" Drag Me to Hell (2009)
You've graduated to racketeering.คุณจบหลักสูตรหาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย New York Sucks (2009)
Guess you skipped the course on inter-office politics.เดา คุณ ข้าม หลักสูตร \ ระหว่าง Non-การเมือง สำนักงาน Law Abiding Citizen (2009)
Course assignmentsกำหนดการณ์หลักสูตร Amplification (2009)
Act as if we've either just finished or yet to begin driving.เฉลยข้อสอบทุกข้อทุกหลักสูตรที่คุณลงเทอมนี้ Pilot (2009)
Um, over the course of the program, there were three others.อืม หลังจากหลักสูตร ของโครงการ เหลือเพียง 3 คน Fracture (2009)
[speaking spanish crying]เยี่ยม หลักสูตรภาษาสเปนตอนปี1 Fallen Idols (2009)
They send us the curriculum, and you teach her.เค้าจะส่งหลักสูตรการเรียนมาให้เรา แล้วคุณก็สอนเธอ Don't Walk on the Grass (2009)
I was voted most likely to succeed at my rehab clinic.หนูเคยถูกโหวตที่สถานบำบัด ว่าเป็นผู้ผ่านหลักสูตรที่น่าเชื่อถือที่สุดด้วยล่ะ Politics of Human Sexuality (2009)
Full course load. Studying.เรียนเต็มหลักสูตร The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักสูตร[n.] (laksūt) EN: course ; syllabus ; curriculum ; programme   FR: programme d'études [m] ; programme d'un cours [m] ; programme scolaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
course[N] หลักสูตร, See also: วิชา, กระบวนวิชา, Syn. course of study, program
curriculum[N] หลักสูตร, Syn. program, course
module[N] หลักสูตรการศึกษา
national curriculum[N] หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของชาติ
postelcourse[N] หลักสูตรการเรียนทางไปรษณีย์
premed[N] หลักสูตรการศึกษาก่อนหลักสูตรแพทยศาสตร์
proseminar[N] หลักสูตรการเรียนแบบการสัมมนาสำหรับนักศึกษา
syllabus[N] หลักสูตร, See also: หลักสูตรการเรียน, Syn. curriculum, course of study

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
core curriculumn. หลักสูตรพื้นฐาน
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
curricular(เคอริค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับหลักสูตร
curriculum(คะริค'คิวลัม) n., (pl. -la,-lums) หลักสูตร, See also: curricular adj. เกี่ยวกับหลักสูตร
juniorate(จูน'ยะเรท) n. หลักสูตรปรัชญา2ปี
premed(พรีเมด') n. หลักสูตรการศึกษา ก่อนหลักสูตรแพทยศาสตร์,นักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว,นักศึกษาเตรียมแพทย์
syllabus(ซิล'ละบัส) n. หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุปของการพิจารณาของศาล pl.syllabuses,syllabi, Syn. synopsis,abstract,outline

English-Thai: Nontri Dictionary
course(n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง
curriculum(n) หลักสูตร
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crash course[แครชคอร์ส] หลักสูตรเร่งรัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
カリキュラム[かりきゅらむ, karikyuramu] (n) หลักสูตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
指揮幕僚課程[しきばくりょうかてい, shikibakuryoukatei] (n) หลักสูตรเสนาธิการทหาร

German-Thai: Longdo Dictionary
Sprachkurs(n) |der, pl. Sprachkurse| คอร์สเรียนภาษา, หลักสูตรเรียนภาษา เช่น Pattara wird einen Sprachkurs am Goethe-Institut nehmen.
Vorbereitungskurs(n) |der, pl. Vorbereitungskurse| วิชาหรือหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในสาขาใดๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top