ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swirl

S W ER1 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swirl-, *swirl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swirl[VI] หมุน, See also: หมุนวน, หมุนรอบ, Syn. whirl
swirl[VT] ทำให้หมุน, See also: ทำให้หมุนวน, หมุนรอบ, Syn. whirl
swirl about[PHRV] หมุนวนอย่างเร็ว, Syn. swirl around
swirl around[PHRV] หมุนวนอย่างเร็ว, Syn. swirl about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swirl(สเวิร์ล) vi.,vt.,n. (การ) หมุน,หมุนรอบ,วน,วนเวียน,วิงเวียนศรีษะ,สิ่งที่บิดงอ,เส้นขดงอ,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน..
swirly(สเวอ'ลี) adj. หมุน,หมุนรอบ,บิดงอ

English-Thai: Nontri Dictionary
swirl(n) การบิด,การหมุน,การวน,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน
swirl(vi) หมุนรอบ,วน,วนเวียน,เวียนหัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A swirl of people, their faces covered.ผู้คนคับคั่ง ทุกคนสวมหน้ากาก The Man in the Iron Mask (1998)
The water doesn't really swirl in the opposite direction in Franceน้ำที่นี่กับที่ฝรั่งเศส มันก็ไม่ได้ต่างกันเลย Rice Rhapsody (2004)
You see these swirls on your finger?คุณเห็นเส้นโค้งๆบนนิ้วมือคุณมั้ย? Bandidas (2006)
- Two pasta swirls to a top.พาสต้าสองชิ้นเท่ากับหนึ่งฝาขวด A Lonely Place to Die (2011)
A pasta swirl and two tops is what I'm gonna raise by.พาสต้า 1 ชิ้นกับ 2 ฝาขวด ที่ผมเพิ่มลงไป A Lonely Place to Die (2011)
When you're around I get hot swirls in my pantyhose.เมื่อคุณกำลังรอบที่ฉันได้รับ swirls ร้อนในถุงน่องของฉัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SWIRL S W ER1 L
SWIRLS S W ER1 L Z
SWIRLED S W ER1 L D
SWIRLING S W ER1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swirl (v) swˈɜːʳl (s w @@1 l)
swirls (v) swˈɜːʳlz (s w @@1 l z)
swirled (v) swˈɜːʳld (s w @@1 l d)
swirling (v) swˈɜːʳlɪŋ (s w @@1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うず, uzu] (n) whirlpool; swirl; eddy; vortex; maelstrom; (P) [Add to Longdo]
渦巻く;うず巻く[うずまく, uzumaku] (v5k,vi) to whirl; to eddy; to swirl; to curl (smoke) [Add to Longdo]
渦流[かりゅう, karyuu] (n) swirling current [Add to Longdo]
卍巴[まんじともえ;まんじどもえ, manjitomoe ; manjidomoe] (n) falling in swirls [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swirl \Swirl\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Swirled}; p. pr. & vb.
   n. {Swirling}.] [Akin to Norw. svirla to whirl, freq. of
   sverra to whirl, Dan. svirre, G. schwirren to whiz, to buzz.
   [root]177. See {Swarm}, n.]
   To whirl, or cause to whirl, as in an eddy. "The river
   swirled along." --C. Kingsley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swirl \Swirl\, n.
   A whirling motion; an eddy, as of water; a whirl. "The silent
   swirl of bats." --Mrs. Browning.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swirl
   n 1: the shape of something rotating rapidly [syn: {whirl},
      {swirl}, {vortex}, {convolution}]
   v 1: turn in a twisting or spinning motion; "The leaves swirled
      in the autumn wind" [syn: {twirl}, {swirl}, {twiddle},
      {whirl}]
   2: flow in a circular current, of liquids [syn: {eddy}, {purl},
     {whirlpool}, {swirl}, {whirl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top