Search result for

asking

(59 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asking-, *asking*, ask
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masking tapeเทปปิดคลุมผิวหน้าหรือบริเวณที่ไม่ต้องการถูกสีทาหรือสีพ่น
multitasking systemระบบหลายภารกิจหมายถึง สมรรถภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานสองโปรแกรมขึ้นไปได้เวลาเดียวกัน เช่น ในระหว่างปฏิบัติการของโปรแกรมการพิมพ์ ก็สามารถที่จะปฏิบัติการในโปรแกรมอื่นได้อีก โดยไม่ต้องรอให้การพิมพ์แล้วเสร็จเสียก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not doing drugs, if that's what you're asking.ฉันไม่ได้เล่นยา ถ้างั้นคุณทำยังไง Joy (2008)
I'm asking 'cause it's the only way I can fire you.ฉันถามแบบนี้เพราะจะเป็นทางเดียว ที่ฉันจะไล่คุณออก The Itch (2008)
House was asking questions last week.เฮาส์ถามคำถามสัปดาห์ที่แล้ว Emancipation (2008)
I'm asking why.ผมถามว่าทำไม Last Resort (2008)
If he was here, we'd be asking him what to do.ถ้าเขาอยู่ที่นี่ เราก็คงกำลังถามเขาว่าจะทำยังไงต่อ Dying Changes Everything (2008)
He was asking me about his original vision for the club.เขาถามฉันเรื่อง วิสัยทัศน์ดั้งเดิมของเขาสำหรับคลับ Pilot (2008)
Just for asking.ขอบคุณที่ถามมั้ง The Mark of Nimueh (2008)
It is the Republic that should be asking your forgiveness, my old friend.ควรจะเป็นสาธารณรัฐมากกว่า ที่ต้องขอให้ท่านอภัยให้ สหายเก่าข้า Bombad Jedi (2008)
Why you asking me a tough favor?แล้วทำไมท่านทำให้ข้า ต้องขบถต่อสิ่งที่ข้ากำหนดไว้ Portrait of a Beauty (2008)
Ah, the Robbery Department Officer's wife is asking for youภรรยาท่านผู้ตรวจการต่องการพบเจ้า Iljimae (2008)
I'm asking about my nephew Gun Woo.ฉันหมายถึงหลานชายฉัน กอนวูหน่ะ Beethoven Virus (2008)
I'm not asking you to achieve your dreams.ฉันไม่ได้ถามถึงเรื่องความฝันของนาย Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
askingA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
askingAfter asking for my key at the front desk, I took the elevator to my floor.
askingAll our catalogues are free for the asking.
askingAnyone who criticizes him is asking for trouble.
askingA stranger came up, asking me the way to the hospital.
askingA stranger came up, asking me the way to the museum.
askingDo you know what you're asking?
askingHe had the nerve to take my car without asking.
askingHe is above asking questions.
askingHe is always asking for money.
askingHe proposed asking her to lunch.
askingHere is her letter asking us to take care of her only son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลำเลิก[N] asking repayment for services rendered, See also: reminding (one) of one's obligation to the speaker, Syn. การทวง, Example: การลำเลิกบุญคุณของเธอสร้างความลำบากใจให้เขา, Thai definition: การกล่าวคำตัดพ้อต่อว่า โดยยกเอาความดีที่ตนทำไว้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้สำนึกถึงบุญคุณที่ตนมีอยู่กับผู้นั้น
การสู่ขอ[N] asking for a woman's hand, See also: making a marriage proposal, Syn. การทาบทาม, Example: การสู่ขอหญิงสาวกระทำโดยฝ่ายชายนำญาติของตนมาสู่ขอกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง, Thai definition: การไปพูดจาขอหญิงในความปกครองของผู้อื่นเพื่อการสมรส
การขอร้อง[N] asking, See also: request, begging, entreaty, beseeching, Example: การขอร้องอย่างสุภาพช่วยให้เหล่าผู้ชุมนุมลดความรุนแรงลงได้
การขออนุมัติ[N] asking for approval, See also: asking for the permission, Example: การขออนุมัติดำเนินการซื้อรถยนต์ต้องใช้เวลานานมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขออนุมัติ[n. exp.] (kān khø anumat) EN: asking for approval   FR: demande d'approbation [f]
พลการ[adv.] (phalakān) EN: arbitrarily ; without authorization ; without right ; without asking ; by force   FR: arbitrairement ; par la force
ราคาเสนอขาย [n. exp.] (rākhā sanōe khāi) EN: ask price ; asked price ; asking prince ; offering price   FR: prix proposé [m]
ถามเรื่อง[v. exp.] (thām reūang) EN: asking about   FR: s'informer de

CMU English Pronouncing Dictionary
ASKING    AE1 S K IH0 NG
ASKINGTON    AE1 S K IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asking    (v) (aa1 s k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchfragendasking through [Add to Longdo]
ursprüngliche Preisforderungasking price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウバザメ科[ウバザメか, ubazame ka] (n) Cetorhinidae (family whose only member is the basking shark) [Add to Longdo]
ウバザメ属[ウバザメぞく, ubazame zoku] (n) Cetorhinus (sole genus of the only species of basking shark in the family Cetorhinidae) [Add to Longdo]
ノンプリエンプティブなマルチタスク[, nonpurienputeibu na maruchitasuku] (n) {comp} nonpreemptive multitasking [Add to Longdo]
ノンプリエンプティブマルチタスク[, nonpurienputeibumaruchitasuku] (n) {comp} non-preemptive multitasking [Add to Longdo]
プリエンプティブなマルチタスク[, purienputeibu na maruchitasuku] (n) {comp} preemptive multitasking [Add to Longdo]
プリエンプティブマルチタスク[, purienputeibumaruchitasuku] (n) {comp} preemptive multitasking [Add to Longdo]
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] (n) {comp} preemptive multitasking [Add to Longdo]
マスキング[, masukingu] (n) masking [Add to Longdo]
マルチタスキング[, maruchitasukingu] (n) {comp} multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク[, maruchitasuku] (n) {comp} multitasking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク[まるちたすく, maruchitasuku] multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク処理[マルチタスクしょり, maruchitasuku shori] multitasking [Add to Longdo]
マルテタスキング[まるてたすきんぐ, marutetasukingu] multitasking, multi-tasking [Add to Longdo]
多重タスキング[たじゅうたすきんぐ, tajuutasukingu] multitasking, multi-tasking [Add to Longdo]
多重タスク処理[たじゅうタスクしょり, tajuu tasuku shori] multitasking [Add to Longdo]
複数業務[ふくすうぎょうむ, fukusuugyoumu] multi-tasking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ask \Ask\, v. t. [imp. & p. p. {Asked}; p. pr. & vb. n.
   {Asking}.] [OE. asken, ashen, axien, AS. [=a]scian,
   [=a]csian; akin to OS. [=e]sc[=o]n, OHG. eisc[=o]n, Sw.
   [=a]ska, Dan. [ae]ske, D. eischen, G. heischen, Lith.
   j["e]sk['o]ti, OSlav. iskati to seek, Skr. ish to desire.
   [root]5.]
   1. To request; to seek to obtain by words; to petition; to
    solicit; -- often with of, in the sense of from, before
    the person addressed.
    [1913 Webster]
 
       Ask counsel, we pray thee, of God.  --Judg. xviii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       If ye abide in me, and my words abide in you, ye
       shall ask what ye will, and it shall be done unto
       you.                 --John xv. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. To require, demand, claim, or expect, whether by way of
    remuneration or return, or as a matter of necessity; as,
    what price do you ask?
    [1913 Webster]
 
       Ask me never so much dowry.      --Gen. xxxiv.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       To whom men have committed much, of him they will
       ask the more.             --Luke xii.
                          48.
    [1913 Webster]
 
       An exigence of state asks a much longer time to
       conduct a design to maturity.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To interrogate or inquire of or concerning; to put a
    question to or about; to question.
    [1913 Webster]
 
       He is of age; ask him: he shall speak for himself.
                          --John ix. 21.
    [1913 Webster]
 
       He asked the way to Chester.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To invite; as, to ask one to an entertainment.
    [1913 Webster]
 
   5. To publish in church for marriage; -- said of both the
    banns and the persons. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To beg; request; seek; petition; solicit; entreat;
     beseech; implore; crave; require; demand; claim;
     exhibit; inquire; interrogate. See {Beg}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asking \Ask"ing\, n.
   1. The act of inquiring or requesting; a petition;
    solicitation. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. The publishing of banns.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asking
   n 1: the verbal act of requesting [syn: {request}, {asking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top