ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stratification

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stratification-, *stratification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stratification[N] การแบ่งเป็นชั้นๆ, Syn. delamination, tabular structure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stratification(สแทรททะฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ,ลักษณะเป็นชั้น ๆ ,ชนชั้นของสังคม,การเกิดเป็นชั้น ๆ ,การจมทับถมกันเป็นชั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
stratification(n) ชนชั้นสังคม,การแบ่งชั้น,กลุ่มสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stratificationการปูตัวชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stratificationการซ้อนเป็นชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stratificationการจัดชั้นภูมิ, การจัดช่วงชั้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stratification, class๑. การจัดช่วงชั้นในสังคม๒. การจัดกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stratification การแบ่งชั้น, การแยกชั้น [สิ่งแวดล้อม]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stratification (n) strˌætɪfɪkˈɛɪʃən (s t r a2 t i f i k ei1 sh @ n)
stratifications (n) strˌætɪfɪkˈɛɪʃənz (s t r a2 t i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
层理[céng lǐ, ㄘㄥˊ ㄌㄧˇ, / ] stratification, #64,890 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schichtung {f}; Lagerung {f} [geol.] | Schichtungen {pl}stratification | stratifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
階層化[かいそうか, kaisouka] (n) {comp} stratification; classification [Add to Longdo]
成層[せいそう, seisou] (n) stratification [Add to Longdo]
層化[そうか, souka] (n,vs,adj-no) (1) layering; stratification; (2) {math} sheafification [Add to Longdo]
層別[そうべつ, soubetsu] (n,vs,adj-no) stratification; classification; (data) distribution [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
階層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stratification \Strat`i*fi*ca"tion\, n. [Cf. F. stratification.]
   1. The act or process of laying in strata, or the state of
    being laid in the form of strata, or layers.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The deposition of material in successive layers
    in the growth of a cell wall, thus giving rise to a
    stratified appearance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stratification
   n 1: the act or process or arranging persons into classes or
      social strata
   2: the condition of being arranged in social strata or classes
     within a group [syn: {stratification}, {social
     stratification}]
   3: forming or depositing in layers
   4: a layered configuration
   5: the placing of seeds in damp sand or sawdust or peat moss in
     order to preserve them or promote germination

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top