ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

springtime

S P R IH1 NG T AY2 M   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -springtime-, *springtime*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
springtime[N] ฤดูใบไม้ผลิ, Syn. spring, April
springtime[N] ฤดูใบไม้ผลิ, Syn. spring
springtime[N] ระยะแรกเริ่มและดีที่สุด, Syn. springtide

English-Thai: Nontri Dictionary
springtime(n) ฤดูใบไม้ผลิ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The springtime of love's beauty is the aesthetic of a damsel in bloom.ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง เธอทำงานหนักมาก หนี้ของเธอได้รับการจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Ouran High School Host Club (2006)
♪ It felt like springtime on this February morning ♪♪ It felt like springtime on this February morning ♪ Herstory of Dance (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
springtimeBirds make a nest in the springtime to raise their babies in.

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRINGTIME S P R IH1 NG T AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
springtime (n) sprˈɪŋtaɪm (s p r i1 ng t ai m)
springtimes (n) sprˈɪŋtaɪmz (s p r i1 ng t ai m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
春季[chūn jì, ㄔㄨㄣ ㄐㄧˋ, ] springtime, #7,945 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
ウラウラ;うらうら[, uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime) [Add to Longdo]
プランタン(P);プリンタン[, purantan (P); purintan] (n) springtime (fre [Add to Longdo]
山笑う[やまわらう, yamawarau] (exp) mountain in springtime when all of the tree buds open at the same time (usu. in haiku); laughing mountain [Add to Longdo]
[はる, haru] (n-adv,n-t) (1) spring; springtime; (2) New Year; (3) prime (of one's life, etc.); (4) adolescence; puberty; (5) sexuality; (P) [Add to Longdo]
春霞[はるがすみ, harugasumi] (n) springtime haze [Add to Longdo]
春郊[しゅんこう, shunkou] (n) suburbs in springtime; fields in springtime [Add to Longdo]
春陽[しゅんよう, shunyou] (n) spring sunshine; springtime [Add to Longdo]
青春[せいしゅん, seishun] (n,adj-no) youth; springtime of life; adolescent; (P) [Add to Longdo]
青春時代[せいしゅんじだい, seishunjidai] (n) one's youth; one's youthful days (years); the flower of one's youth; the springtime of one's life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Springtime \Spring"time`\ (-t[imac]m`), n.
   The season of spring; springtide.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 springtime
   n 1: the season of growth; "the emerging buds were a sure sign
      of spring"; "he will hold office until the spring of next
      year" [syn: {spring}, {springtime}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top