ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snook

S N UH1 K   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snook-, *snook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snook[N] ปลาขนาดใหญ่อาศัยในเขตอบอุ่นในตระกูล Centropomidae
snook[N] การแสดงท่าเหยียดหยามโดยยกนิ้วโป้งแตะจมูกและกางนิ้วอื่นออก
snooker[N] สนุกเกอร์
snookums[SL] คำเรียกคู่รักหรือเด็กๆ (ชื่อเล่น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snooker(สนุค'เคอะ) n. การแทงบิลเลียดที่ใช้ลูกบิลเลียดสีแดง 15 ลูกและสีอื่น ๆ อีก 6 ลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
snook(vi) สูดดม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Snookerสนุ๊กเกอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's been 200 years since an Indian cocked a snook at the British Empire and got away with it.200 ปีแล้วที่เคยมีคนอินเดียเยาะเย้ย สหราชอาณาจักรและรอดอยู่ได้ Gandhi (1982)
All those men are so old, it'd be like playing snooker with a rope.พวกนี้มีแต่ตาแก่ทั้งนั้น เหมือนเล่นสนุ้กเกอร์แล้วต้องเอาเชือกผูก Imagine Me & You (2005)
Now, if you don't mind, I think there's some snooker on the other channel.เอาหล่ะถ้าคุณไม่ว่าไร ฉันคิดว่า ช่องอืนน่าจะมีสนุกเกอร์ Episode #2.7 (2008)
Lucille! Snookie lumps!ลูซี่ เป็นก้อน ๆ Superhero Movie (2008)
Here. I got snookered in the math.นี่ผมได้ปืนที่ตรงขนาดแล้ว The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Snookered enough, uh... to snap?ปืนขนาด อ่าาที่จะยิง? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Can't she, snookums?ได้มั้ยจ๊ะสุดที่รัก? Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
You're just a small step away from bagging Snookies Cookies, I can feel it.นายไม่ได้ห่างไกลจากการทำถุง ให้ขนมสนุ้กกี้เลย ฉันรู้สึกได้ The Social Network (2010)
Yeah, they're always scary. No, I skipped scary. I went straight to snooki.ยิ่งกว่าน่าเกลียด ของฉันน่ากลัว To Kill a Mocking Girl (2010)
I knew I was gonna get snookered into this.แม่รู้อยู่แล้ว แม่ต้องโดนโยนลูก ส่งต่อมาแน่เชียว Pilot (2010)
Hey, maybe we'll have a Snooki sighting.เฮ้, บางทีพวกเราอาจจะเจอ สนุกกี้นะ Mannequin 3: The Reckoning (2011)
What's a Snooki?สนูกกี้คืออะไร Mannequin 3: The Reckoning (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนุกเกอร์[n.] (sanukkoēr) EN: snooker   FR: snooker [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SNOOK    S N UH1 K
SNOOKS    S N UH1 K S
SNOOKER    S N UH1 K ER0
SNOOKERED    S N UH1 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snook    (n) snˈuːk (s n uu1 k)
snooks    (n) snˈuːks (s n uu1 k s)
snooker    (n) snˈuːkər (s n uu1 k @ r)
snookers    (n) snˈuːkəz (s n uu1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯诺克[sī nuò kè, ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, / ] snooker, #21,675 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Snooker {n}snooker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スヌーカー[, sunu-ka-] (n) snooker; (P) [Add to Longdo]
ナイルパーチ;ナイル・パーチ[, nairupa-chi ; nairu . pa-chi] (n) Nile perch (Lates niloticus); African snook; Capitaine; Victoria perch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snook \Snook\ (sn[=oo]k), v. i. [Prov. E. snook to search out,
   to follow by the scent; cf. Sw. snoka to lurk, LG.
   sn["o]ggen, snuckern, sn["o]kern, to snuffle, to smell about,
   to search for.]
   To lurk; to lie in ambush. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snook \Snook\, n. [D. snoek.] (Zool.)
   (a) A large perchlike marine food fish ({Centropomus
     undecimalis}) found both on the Atlantic and Pacific
     coasts of tropical America; -- called also {ravallia},
     and {robalo}.
   (b) The cobia.
   (c) The garfish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Robalo \Rob"a*lo\, n. [Sp. r['o]balo.]
   Any of several pikelike marine fishes of the West Indies and
   tropical America constituting the family {Oxylabracidae},
   esp. the largest species ({Oxylabrax undecimalis}, syn.
   {Centropomus undecimalis}), a valuable food fish called also
   {snook}, the smaller species being called

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snook
   n 1: large tropical American food and game fishes of coastal and
      brackish waters; resemble pike

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top