ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

斯诺克

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -斯诺克-, *斯诺克*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯诺克[sī nuò kè, ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, / ] snooker, #21,675 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Careful, Ren, that your personal interest not interfere with orders from Leader Snoke.[CN] 小心点 伦 你的个人兴趣妨碍了领袖斯诺克命令的执行 Careful, Ren, that your personal interest not interfere with orders from Leader Snoke. Star Wars: The Force Awakens (2015)
- A lot of dogs playing snooker.[CN] - 一群狗在玩斯诺克 Picture Perfect (2004)
..then the BBC came back with "Strip Sex Snooker Darts On Ice"[CN] ...然后 BBC 推出了 "冰上脱衣性感斯诺克飞镖" Time (1984)
Perhaps Leader Snoke should consider using a clone army.[CN] 或许斯诺克领袖应该考虑下使用克隆人军队 Perhaps Leader Snoke should consider using a clone army. Star Wars: The Force Awakens (2015)
That's what Snoke wants you to believe, but it's not true.[CN] 这就是斯诺克想要你相信的 That's what Snoke wants you to believe, 但这不是真的 but it's not true. Star Wars: The Force Awakens (2015)
Here's this decent farmer who gets thrown off his property by the Feds... and they tear his place up looking for pesticides.[CN] 联邦干员将殷实农夫 赶出自家农场... 泰伦斯诺克饰演杰森崔斯克 拆屋翻地寻找杀虫剂 The Green, Green Glow of Home (1993)
Snooker's more my style.[CN] 我就打斯诺克,这个还不会打 Da wan (2001)
Simon, you're not a lion tamer, you're not a snooker player.[CN] 西蒙,你不用驯狮 也不打斯诺克 In the Loop (2009)
in Britain, we have a game called Snooker, which is similar in many ways; it just, uh, requires a more skillful and delicate touch.[CN] 在英国有个玩法叫斯诺克 和一般玩法差不多 不过... 对技巧和精准度的要求更高 Shadow Warfare: Part 1 (2013)
Wednesday I play snook with the adjutant.[CN] 周三我和副官玩斯诺克 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
It was Snoke.[CN] 是斯诺克的错 It was Snoke. Star Wars: The Force Awakens (2015)
Supreme Leader Snoke was explicit.[CN] 最高领袖斯诺克的命令很明确 Supreme Leader Snoke was explicit. Star Wars: The Force Awakens (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top