ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snicker

S N IH1 K ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snicker-, *snicker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snicker[VI] หัวเราะคิกคัก, Syn. giggle, chuckle, titter, Ant. roar
snicker[VT] หัวเราะเยาะ
snicker[N] การหัวเราะคิกคัก, See also: เสียงหัวเราะคิกคัก, Syn. cackle, giggle, laugh

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snicker(สนิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะในใจ,ยิ้มในใจ,หัวเราะคิก ๆ , (ม้า) ร้อง., See also: snickeringly adv., Syn. giggle,snigger,snort

English-Thai: Nontri Dictionary
snicker(n) การหัวเราะคิกๆ
snicker(vi) หัวเราะคิกๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe someday, you' ll look in the mirror and have a snicker to yourself.ไม่แน่ซักวันนึง เมื่อนายส่องกระจกดู ก็อาจจะหัวเราะใส่เงาตัวเองก็ได้ Dark Harbor (1998)
Calorifically it's right up there with 392 energy units, which is nothing on the Snickers Duo I'm having which has the additional drawback of 28 grams of fat.เป็นเรื่องของสมดุลสารอาหารอะไรเนี่ยแหละ ว่า? มันมีแคลโลรี่ 392 หน่วยนะ Everyone (2009)
Damn. I should have frozen these Snickers bars first.แหม ฉันน่าจะแช่แข็งแท่งช๊อคโกแลตนี่ก่อน Frenzy (2009)
It'll cost you two boxes of Mallomars for me and Snicker bars for my workers. Take it or leave it, Berry.ค่าจ้างฉัน มอลโลมาร์ 2 กล่อง และสนิกเกอร์ให้เด็กฉัน Laryngitis (2010)
And as everybody snickers as they try to squeeze that tiara onto your head, somebody's going to spill pig's blood on you, or something like that, and you'll become more of an outcast than you already are.ชาวบ้านก็จะหัวเราะคิกคัก ตอนเขาถ่าง ขามงกุฏนั่น สวมหัวเธอ บางคนคงสาดเลือดหมู ใส่เธอแหงๆ Born This Way (2011)
You think I'm happy about this? I had wine coolers and a frozen snickers in there.คิดว่าแม่ดีใจหรอ แม่ก็มีไวน์และของแช่ในนั้น Forced Family Fun: Part 1 (2011)
One more snickers bar and he's be popping Januvia with Paula Dean!กินสนิ๊กเกอร์ซักอีกซักแท่ง เขาคงต้องใช้ยา Januvia แบบ Paula Dean! Bear Essentials (2012)
So if you got Snickers and McDonald's, that's what's coming out.ถ้ากินขนมสนิกเกอร์สและแมคโดนัลด์ไป นั่นแหละที่จะออกมา CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snickerI couldn't keep from snickering.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter   FR: rire ; s'amuser

CMU English Pronouncing Dictionary
SNICKER S N IH1 K ER0
SNICKERS S N IH1 K ER0 Z
SNICKERED S N IH1 K ER0 D
SNICKERING S N IH1 K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snicker (v) snˈɪkər (s n i1 k @ r)
snickers (v) snˈɪkəz (s n i1 k @ z)
snickered (v) snˈɪkəd (s n i1 k @ d)
snickering (v) snˈɪkərɪŋ (s n i1 k @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほくそ笑む;北叟笑む[ほくそえむ, hokusoemu] (v5m,vi) to chuckle; to snicker [Add to Longdo]
忍び笑い[しのびわらい, shinobiwarai] (n) stifled laugh; chuckling; snickering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snicker \Snick"er\, v. i. [imp. & p. p. {Snickered}; p. pr. &
   vb. n. {Snickering}.] [Cf. D. snikken to sob, to sigh.]
   [Written also {snigger}.]
   1. To laugh slyly; to laugh in one's sleeve.
    [1913 Webster]
 
   2. To laugh with audible catches of voice, as when persons
    attempt to suppress loud laughter.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snicker \Snick"er\, n.
   A half suppressed, broken laugh. [Written also {snigger}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snicker
   n 1: a disrespectful laugh [syn: {snicker}, {snort}, {snigger}]
   v 1: laugh quietly [syn: {snicker}, {snigger}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top