หรือคุณหมายถึง skittishneß?
Search result for

skittishness

(7 entries)
(0.076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skittishness-, *skittishness*, skittishnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา skittishness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *skittishness*)
CMU English Pronouncing Dictionary
SKITTISHNESS    S K IH1 T IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skittishness    (n) (s k i1 t i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungebärdigkeit {f}skittishness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skittish \Skit"tish\, a. [See {Skit}, v. t.]
   1. Easily frightened; timorous; shy; untrustworthy; as, a
    skittish colt. "A restiff, skittish jade." --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanton; restive; freakish; volatile; changeable; fickle.
    "Skittish Fortune's hall." --Shak.
    [1913 Webster] -- {Skit"tish*ly}, adv. --
    {Skit"tish*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skittishness
   n 1: characterized by nervousness and quickness to take fright
      [syn: {skittishness}, {restiveness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top